Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Wr 592/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-17

ustalenia niezbędnych przychodów dla potrzeb obliczenia taryfowych cen i stawek opłat planowanych na rok obowiązywania taryf., W wyniku weryfikacji kosztów stwierdzono...
również, że poprawioną tabelę przedsiębiorstwo przedstawiło przy piśmie z dnia 24 maja 2013r., 2/ istnieje niezgodność w wysokości 'niezbędnych przychodów' w roku obowiązywania taryf...

II SA/Wr 397/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-08-03

kwotowo otrzymanej dotacji. W tej części amortyzacja nie powinna być zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. W kosztach eksploatacji i utrzymania uwzględnia...
. 16 ust. 1 pkt 48 u.p.d.o.p. do kosztów uzyskania przychodów nie wlicza się odpisów z tytułu zużycia środków trwałych w części odpowiadającej wydatkom zwróconym podatnikowi...

II SA/Wr 713/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

bowiem amortyzacja nie jest zaliczana do kosztów uzyskania przychodów. Kolejno omówiono treść powołanych przepisów. W ocenie Rady do sposobu i wysokości amortyzacji...
przychodów do wysokości dotacji, to przedsiębiorstwo nie może ująć w kosztach zawartych w taryfie wartości pokrytej dotacją. Oznaczało by to przenoszenie na odbiorców usług...

II SA/Wr 712/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów i dlatego nie mogą być ujęte w taryfach. W ocenie organu nadzoru Rada podejmując uchwałę w dniu 26 lutego...
uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7 rozporządzenia. Kolejno organ postulował uwzględnienie zasad przewidzianych w ustawie...

II SA/Wr 711/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-12-30

amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środka trwałego, która została sfinansowana otrzymanym wsparciem finansowym, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów...
nie pomniejszonej o równowartość dotacji, tj. w zakresie, w którym amortyzacja nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. Organ przytoczył i omówił treść art. 23 ustawy oraz § 6 i 7...

II OZ 947/12 - Postanowienie NSA z 2012-10-25

wraz z żoną i dwoma synami osiągając dochód miesięczny w wysokości ok. 6000 zł., Zestawienie przychodów i wydatków skarżącego, dokonane na podstawie akt sprawy wskazuje...
. We wniosku skarżący wskazał, że pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z żoną i dwójką małoletnich dzieci, a źródłem utrzymania rodziny jest przede wszystkim...

II SA/Kr 199/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-24

)., Propozycje cenowe taryf przedstawia wyłącznie przedsiębiorstwo określając ich wartość na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu alokacji na poszczególne grupy...
ust. 2 ustawy, przedsiębiorstwo określa taryfę na podstawie niezbędnych przychodów po dokonaniu ich alokacji na poszczególne grupy taryfowe odbiorców usług, a przychody...

II SA/Gl 901/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-04-15

2013 r. oddalił zażalenie skarżącej na powyższe postanowienie, a odnosząc się do stwierdzenia skarżącej, że przychód jej przedsiębiorstwa nie pokrył kosztów...
sądowych, wskazując w uzasadnieniu wniosku na zmianę okoliczności faktycznych po ujawnieniu treści postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 lutego 2013 r...

II SA/Gd 1311/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-01-25

własność Gminy Miejskiej lub innymi budynkami będącymi w posiadaniu Gminy Miejskiej. Źródłem przychodów dla Zakładu są wpływy z tytułu czynszów i opłat za lokale mieszkalne...
organ wskazał, że przepisy art. 611- 616 kc regulujące zarząd przymusowy obligują zarządcę do niezwłocznego zgłoszenia wniosku o ujawnienie zarządu w księdze wieczystej...

II SA/Bd 523/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-05

kalkulowania i rodzaje składników taryf - źródeł przychodu przedsiębiorstwa z tytułu prowadzenia działalności zbiorowego zaopatrzenie w wodę - i nie przewidują opłaty za odbiór...
przedsiębiorstwa w przypadku ujawnionych, bezpodstawnych reklamacji., Słuszne jest także stanowisko organu nadzoru kwestionujące możliwość zawarcia umowy cywilnoprawnej...