Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-29

prowadzenia ksiąg rachunkowych) podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej dla przedsiębiorstwa J. M. za ostatnie dwa lata podatkowe;, 4. wykazu środków trwałych...
roku podatkowym wyniósł 17.982,76 zł, podobnie jak w 2014 roku - 18.975,81 zł, jest zatem wynikiem bilansowym przychodu nad kosztami związanymi z jego uzyskaniem. Okoliczność...

IV SA/Wa 885/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-10

środowiska (Dz. U. z 2013r. poz.1232 ze zm.). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody...
Ochrony Środowiska, który stanowi państwową osobę prawną, należącą do sektora finansów publicznych. Ten podział przychodu pochodzącego z kar wymierzonych m.in....

IV SA/Wa 1029/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-27

będzie bankructwo firmy, bowiem wyłączenie instalacji oznacza całkowitą utratę przychodów, podczas gdy do spłaty pozostają choćby bieżące zobowiązania wobec kontrahentów...
, bowiem w międzyczasie, gminy te będą musiały znaleźć inny podmiot, któremu powierzą odbiór odpadów. Dodatkowo zła kondycja finansowa (brak przychodów) może uniemożliwić ponowny...

IV SA/Wa 3146/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-31

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.). Kary pieniężne są więc przychodami Narodowego Funduszu jako jednostki sektora finansów publicznych. Zatem przychody...
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, który stanowi państwową osobę prawną, należącą do sektora finansów publicznych. Ten podział przychodu pochodzącego z kar wymierzonych m.in....

II SA/Ol 857/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-01-08

/netto dochodów skarżącego i jego żony, wykazanych w rubryce nr 10, oraz wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty z tytułu prowadzonej przez niego...
, z których wynika wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu oraz dochodu/straty z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej w 2014 r., nie złożył...

IV SA/Wa 3315/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-19

możliwości płatniczych przedsiębiorców uznaje się bowiem nie kategorię dochodu, rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, lecz kategorię...
przychodu. Istnieją bowiem legalne instrumenty podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować...

IV SA/Wa 2624/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-14

miarodajną dla oceny ich zdolności płatniczych nie jest kategoria 'dochodu', rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, lecz 'przychodu'. Istnieją...
bowiem legalne instrumenty podatkowe pozwalające na równoważenie kosztów i przychodów, tak by w końcowym rozliczeniu obciążenie podatkowe zminimalizować, czy też w ogóle...

IV SA/Wa 2143/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-23

obrotowe lub (o ile na skarżącym nie spoczywa obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych) podatkowej księgi przychodów i rozchodów prowadzonej dla przedsiębiorstwa J. M...
sądów administracyjnych za miarodajną dla oceny możliwości płatniczych przedsiębiorców uznaje się nie kategorię dochodu, rozumianego jako nadwyżka sumy przychodów...

IV SA/Wa 1554/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-26

: 386.361,34 zł, koszty uzyskania przychodów: 397.171,22 zł, strata: -10.809,88 zł)., W odpowiedzi na wezwanie z dnia 11 lipca 2018 r. do złożenia dokumentów źródłowych...
. deklaracje VAT-7K (z potwierdzeniami złożenia do urzędu skarbowego) za ubiegły rok i za dwa pierwsze kwartały bieżącego roku;, 7. wydruk podatkowej księgi przychodów i rozchodów...

II OZ 655/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-03

jakiejkolwiek rodziny jest należyte udokumentowanie jej przychodów i wydatków., T. P. pismem z dnia 5 lipca 2012 r. wniósł zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu...
również, że posiada dom o powierzchni 98 m2. Pomimo wezwania skarżącego do przedstawienia dokumentów określających jego miesięczne wydatki jak również przychody skarżący...
1   Następne >   +2   4