Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalne i zasad wypłaty tych świadczeń /Dz.U. nr 48 poz. 347/, a także z ustawy z dnia 13 listopada 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy...
i świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy - Dz.U. nr 45 poz. 239/., W związku z powyższym Oddział ZUS w W. decyzją z dnia 12 maja 1981 r...

II SA 967/83 - Wyrok NSA z 1983-07-13

na to, że - jak podano w uzasadnieniu decyzji - Jerzy G. nie wykazał gotowości do świadczenia stałej pracy w jednostce gospodarki uspołecznionej, aczkolwiek w czerwcu, lipcu...
i przyznanie mu zasiłku. Odwołujący się podnosił, że stwierdzenie w zaskarżonej decyzji, iż nie wykazał gotowości do świadczenia pracy, jest nieprawdziwe...

SA/Gd 514/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-09-20

do Naczelnego Sądu Administracyjnego Andrzej W., powtarzając zarzuty i argumenty przytoczone w odwołaniu i powołując się na swoją trudną sytuację rodzinną i materialną, wniósł...
/niezależnie od przedstawienia sytuacji rodzinnej i materialnej skarżącego/, a także zakwestionowanie decyzji wydanej przez organ odwoławczy, na co wskazuje treść drugiego...

I SA 268/83 - Wyrok NSA z 1983-06-28

jednak w oświadczeniu załączonym do wyjaśnień Elżbiety K. stwierdzają, że mieszkała ona w spornym lokalu i świadczyła opiekę Helenie R. Wobec braku jednoznacznych stwierdzeń osób...
. podniosła, że decydującym kryterium w art. 691 Kc nie jest opieka, lecz stosunek rodzinny ze zmarłym i wspólne zamieszkanie; te właśnie warunki spełnia., Prezydent Miasta...

SA/Wr 185/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-05-25

między innymi, że na skutek nieporozumień rodzinnych małżonkowie P. wnieśli w 1981 r. do Sądu Rejonowego w N. powództwo o unieważnienie umowy przekazania gospodarstwa...
. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U. nr 32 poz. 160/, na podstawie art. 52 ust. 1 przekazanie gospodarstwa rolnego...

SA/Wr 672/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-12-16

na przeprowadzenie prac remontowych, mimo że faktycznie nie zajmują lokalu do celów mieszkalnych, o czym świadczą wyniki wizji lokalnej. Lokal ten utrzymują, pragnąc dokuczyć...
zawodowych i rodzinnych, sposobu prowadzenia gospodarstwa domowego. W każdym razie 'faktyczne zajmowanie lokalu' musi oznaczać co najmniej, że stanowi on miejsce...