Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 370/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych wskazują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie...
rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne /art. 20 ust. 2, art. 3 ust. 11/ uprawniając go do upoważnienia w formie pisemnej innych wskazanych w ustawie osób...

I OSK 680/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-27

jest 'wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne...
, że wobec powyższej regulacji Kodeks postępowania cywilnego nie uznaje za sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych spraw o świadczenia rodzinne. Uregulowanie zawarte w art...

I OSK 481/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

/ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa ustawa przewiduje stopniowe...
nowelizacja art. 477[8] par. 2 pkt 1 Kpc nie dotyczy sytuacji gdy decyzję w sprawie świadczenia rodzinnego wydał wójt, burmistrz lub prezydent miasta, a w drugiej instancji...

I OSK 576/05 - Wyrok NSA z 2005-12-08

w sprawie ze skargi Bogdana K. na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. z dnia 29 grudnia 2004 r. (...) w przedmiocie świadczenie rodzinnego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
zaskarżonej przez Bogdana K. decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia 29 grudnia 2004 r., (...) w przedmiocie świadczenia rodzinnego. Wyrok ten został wydany...

I OSK 301/05 - Wyrok NSA z 2005-10-19

lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne /art. 20 ust. 2, art. 3 ust...
rodzinnych, który to przepis wśród podmiotów realizujących świadczenia rodzinne, od decyzji których odwołanie przysługuje do sądu rejonowego w terminie i na zasadach...

II SA/Sz 796/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-11-24

o świadczenia rodzinne / Dz. U. Nr 213, poz. 2162/, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071...
Polityki Społecznej z dnia 27 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne / Dz. U. Nr 213, poz. 2162/, art. 104 ustawy z dnia 14...

I OSK 480/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

, zgodnie z którym postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne prowadzi właściwy organ. Organem tym, zgodnie z art. 3 pkt 11 ww. ustawy, jest wójt /burmistrz lub prezydent...
miasta/ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa ustawa przewiduje stopniowe...

I OSK 300/05 - Wyrok NSA z 2005-10-14

ubiegającej się o świadczenie lub otrzymującej takie świadczenie - art. 20 ust. 2, art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Właściwym do rozpoznania odwołania...
ust. 1 ustawy oświadczeniach rodzinnych, który wśród podmiotów realizujących świadczenia rodzinne, od których decyzji służy odwołanie do sądu rejonowego w terminie...

I OSK 392/05 - Wyrok NSA z 2005-09-20

o przedmiotowe świadczenia rodzinne., Po rozpoznaniu skargi Małgorzaty F. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność decyzji Samorządowego Kolegium...
rodzinnych przepisy wskazują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne...

I OSK 178/05 - Postanowienie NSA z 2005-04-20

na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne. Powyższa regulacja jest zasadą, od której na mocy przepisów...
, orzekają w drodze decyzji administracyjnej o przyznaniu i wypłacie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, a także zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100