Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 1501/08 - Wyrok NSA z 2009-07-10

Odwoławczego we Wrocławiu z [...] lutego 2008 r. nr [...] w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu 1. uchyla zaskarżony...
r., nr [...], w przedmiocie uznania świadczenia rodzinnego za nienależnie pobrane i zobowiązanie do jego zwrotu., W uzasadnieniu powyższego wyroku Sąd wskazał...

II SA/Sz 791/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-24

. 21 i 23a ust. 9 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) uznano świadczenia rodzinne wypłacone D...
, świadczenia pobrane w tych okresach w myśl art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych są nienależnie pobranymi, i podlegają zwrotowi wraz z odsetkami...

II SA/Sz 743/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-22

społecznego i wydawania w tych sprawach decyzji uznał świadczenia rodzinne tj. zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka...
pouczona o konieczności niezwłocznego powiadamiania organu wydającego świadczenia o wszelkich zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych., W ocenie organu...

IV SA/Wr 285/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-11-05

Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 ze zm.), odmówił...
, na jaki można przyznać uprawnienie do świadczenia rodzinnego, w tym świadczenia rodzinnego uzależnionego od niepełnosprawności, następuje na podstawie art. 24 powołanej...

II SA/Ke 45/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-03-10

właściwą w sprawach świadczeń rodzinnych, dotyczące R. A., której przyznano świadczenia rodzinne na dzieci w Wielkiej Brytanii., Po przeprowadzeniu postępowania Marszałek...
do świadczeń rodzinnych przewidzianych przez ustawodawstwo tego państwa. Świadczenia rodzinne przysługują pracownikowi w państwie członkowskim, w którym wykonuje pracę najemną...

II SA/Po 91/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-07-23

Społecznej z dnia 02.06.2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm. - dalej rozporządzenie z 02.06.2005...
r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne) zobowiązał skarżącą do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - za okresy od lutego do końca...

IV SA/Gl 8/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2009-07-28

rozpoznawania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005r. Nr 105 poz. 881 z późn. zm.) postanowiono uchylić przyznane wnioskodawczyni świadczenia . Jako przyczynę...
rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu rozpoznawania w sprawach o świadczenia rodzinne, którego treść, zdaniem organu...

II SA/Łd 848/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

po 100 zł na rzecz każdego z dzieci. Uznał także za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny na dzieci P. T. w kwocie 64 zł miesięcznie i J. K. w kwocie 64...
sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r., nr 105, poz. 881 ze zm.) oraz art. 104 § 1 k.p.a., Organ administracji wyjaśnił, że wysokość...

II SA/Łd 849/09 - Wyrok WSA w Łodzi z 2009-12-18

zł miesięcznie na okres od 1 stycznia 2006r. do 31 sierpnia 2006r. Uznał także za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny na dzieci P. T. w kwocie 43...
Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2005r., nr 105, poz. 881 ze zm...

I OSK 382/08 - Wyrok NSA z 2009-02-17

jest, że w końcowej części przepisu art. 24 ust. 3a ustawy użyto słów 'nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego...
przyznać kontynuowane świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności wskazuje, oprócz momentu utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100