Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 1232/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-07-28

odwołania R. K. od decyzji Prezydenta Miasta K. z dnia [...] r. Nr [...] stwierdzającej, że świadczenia rodzinne przyznane w okresie od 01 listopada 2012 r. do 30 września...
. w ten sposób, że świadczenia rodzinne na D. S. zostały przyznane na okres od 01 lutego 2013 r. do 31 października 2013 r., natomiast na K. S. na okres od 01 lutego 2012 r...

II SA/Bd 1371/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-21

. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 ze zm.) uznał, że nienależne świadczenia rodzinne wypłacone D. K. w okresie zasiłkowym 2007/2008, w formie...
wnioskodawczyni prawa do świadczeń rodzinnych., Decyzją własną z dnia [...].05.2014 r. nr [...] ustalono nienależnie pobrane świadczenie rodzinne wypłacone w formie zasiłku rodzinnego...

II SA/Bd 1190/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-12-16

w skrócie 'k.p.a.') uznał, że świadczenia rodzinne przyznane w formie zasiłku pielęgnacyjnego na J. W. od 1 września 2010 r. do 31 października 2013 r., na podstawie decyzji...
do rozpatrywania uprawnień do świadczeń rodzinnych., Odwołując się do definicji 'świadczenia rodzinnego' zawartej w rozporządzeniu (WE) nr 883/2004 organ uznał, że zasiłek...

IV SA/Gl 28/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-17

z dnia [...] o Nr [...] ustalił, że L. D. w okresie od 01.02.2010 r. do 31.01.2012 r. pobrała nienależne świadczenia rodzinne w formie świadczenia pielęgnacyjnego na córkę...
. do 31.01.2012 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym, zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, gdyż wypłacono go pomimo, iż osoba w rodzinie, tj. J. D...

I OSK 268/14 - Wyrok NSA z 2015-07-24

z dnia [...] października 2012 r. przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci: K. i K. Motywem podjęcia tej decyzji była zmiana sytuacji dochodowej rodziny...
(uzyskanie od 16 listopada 2012 r. dochodu), a zatem świadczenia rodzinne określone w rozstrzygnięciu decyzji stanowią świadczenia nienależnie pobrane w rozumieniu art. 30...

IV SA/Wr 328/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-12-29

odwołania wniesionego przez I. W. (dalej: skarżąca), od decyzji Prezydenta Miasta J. z dnia [...] lutego 2015 r., nr [...], orzekającej, że świadczenia rodzinne w formie...
instancji., W uzasadnieniu organ II instancji wskazał, że decyzją z dnia [...] lutego 2015 r., oznaczoną nr [...] Prezydent Miasta J. orzekł, że świadczenia rodzinne w formie...

IV SA/Gl 276/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-12-14

. W związku z tym Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją z dnia [...] stwierdziło nieważność decyzji przyznającej B.P. świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym...
o świadczenia rodzinne, tj. w dniu [...] i w dniu [...] nie poinformowała organu pierwszej instancji, że jej mąż - R.P. od [...] podjął zatrudnienie na terenie Republiki...

IV SA/Wr 530/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-28

, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, opisaną na wstępie decyzją, orzekł o ustaleniu nienależnie pobranego świadczenia przez skarżącą - zasiłku rodzinnego wraz z dodatkiem z tytułu...
1747 zł., Od decyzji tej odwołała się skarżąca podnosząc, że nie była świadoma, że po otrzymaniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne może dojść do sytuacji...

III SA/Gd 812/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-10

o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie stwierdzono nieważność...
z powodu jej wydania bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa albo świadczenie rodzinne przyznane na podstawie decyzji, która została następnie uchylona...

III SA/Gd 707/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-12-17

uchylił swoje decyzje od dnia 28.08.2012 r., przyznające świadczenia rodzinne., A. K. została wezwana do uzupełnienia braków wniosku o przyznanie świadczeń rodzinnych...
, że z art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych wynika, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100