Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 326/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-10-25

zawodowo od 5 czerwca 2003 r. do nadal i ma prawo ubiegać się o świadczenia rodzinne zgodnie z ustawodawstwem miejsca zamieszkania, zgodnie z art. 4, ust. 2 ustawy, według...
przyznał jej omówione świadczenia rodzinne., Następnie pismem dnia 2 czerwca 2011 r. Marszałek Województwa Opolskiego zawiadomił M. T. o wszczęciu z urzędu postępowania...

II SA/Po 271/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-02

[...] kwietnia 2011 r. uchylił w całości decyzję własną z dnia [...] 2010 r. przyznającą A. K. świadczenia rodzinne. Jako podstawę organ wskazał art. 32 ust. 1 oraz m.in....
po wydaniu decyzji, tymczasem w przedmiotowej sprawie zarówno w dniu złożenia wniosku, jak i w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne zastosowanie miały...

IV SA/Gl 136/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-16

pozostawił jej wniosek bez rozpoznania. Organ zaznaczył jednak, że za wskazany wyżej okres strona pobrała świadczenia rodzinne w łącznej wysokości 5.376 zł. Wskazał...
wówczas, gdy mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dlatego organ wszczął postępowanie dotyczące ustalenia, czy świadczenia rodzinne...

II SA/Op 493/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-18

systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa...
zabezpieczenia społecznego. Dalej organ podniósł, iż treść przepisu art. 23a ust. 6 ustawy wskazuje, iż po uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne przez organ właściwy...

III SA/Gd 451/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

- wskazał, że decyzję przyznającą świadczenie rodzinne należy uchylić od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu innego państwa w zakresie świadczeń rodzinnych...
do świadczeń rodzinnych., W pouczeniu organ wskazał, że brak przedstawienia dokumentacji spowoduje wydanie decyzji odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych, a świadczenia...

I OSK 349/12 - Wyrok NSA z 2012-08-09

odmowy przyznania stronie świadczenia, należącego do świadczeń rodzinnych zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest wynikający z przepisów...
prowadzonej przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu z instytucją zagraniczną niemiecką wypłacającą świadczenia rodzinne. Kolegium podkreśliło, że ojciec...

II SA/Op 771/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-02-13

. o świadczeniach rodzinnych stwierdził, że wypłacone przez organ właściwy świadczenie rodzinne w przypadku wyjazdu członka rodziny do państwa, w którym mają zastosowanie...
decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ właściwy występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów...

II SA/Lu 145/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-04-17

świadczenia rodzinne wypłacone B. R. uznano za nienależnie pobrane, gdyż Irlandia była państwem pierwszeństwa do wypłaty świadczeń rodzinnych. Powyższe rozstrzygniecie...
wynika z art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. zgodnie z którym za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone...

III SA/Kr 683/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-12

. Organ II instancji wskazał, iż zgodnie z art. 30 tej ustawy osoba, która pobrała nienależnie świadczenie rodzinne jest zobowiązana do jego zwrotu. Za nienależnie pobrane...
świadczenie uważa się m.in. świadczenie rodzinne wypłacone mimo istnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie...

III SA/Gd 450/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-12-14

dokumentacji spowoduje wydanie decyzji odmawiającej prawa do świadczeń rodzinnych, a świadczenia rodzinne już pobrane przypisane zostaną do zwrotu jako pobrane nienależnie...
1 i 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne uważa się; 1. świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100