Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 24/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-03-04

ze zm./, której wstrzymano wypłatę renty z tytułu niezdolności do pracy na skutek wybrania przez nią świadczenia w postaci renty rodzinnej, stosownie do art. 27a ust. 4...
rodzinnej nabyła wskutek wyboru tego świadczenia jako korzystniejszego na podstawie art. 95 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...

OPK 20/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-05-20

z tym, że dzieci pobierają świadczenie z ubezpieczenia społecznego w formie renty rodzinnej po zmarłym ojcu, tym samym nie pozostają na wyłącznym utrzymaniu matki. Biorąc to pod uwagę...
rentę rodzinną. Zarówno alimenty, jak i renta rodzinna pełnią taką samą funkcję. Renta rodzinna wchodzi w miejsce świadczenia wynikającego z obowiązku alimentacyjnego...

II SA/Gd 1647/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-07-10

domagał się oddalenia skargi., Dla podkreślenia zasadności swojego stanowiska cytował oświadczenie skarżącej o wyborze renty rodzinnej, jako świadczenia korzystniejszego...
jako świadczenie korzystniejsze., Wojewoda w wyniku zestawienia ustaleń z treścią cytowanego przepisu stwierdził, że 'nie można przyznać prawa do zasiłku osobie, która pobierała...

SA/Sz 2861/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-07-03

jako na osobę otrzymującą rentę, to pozostając w sprzeczności z dokonanymi przez organy podatkowe ustaleniami, iż renta rodzinna była świadczeniem przyznanym jego małoletniej...
z tytułu renty rodzinnej otrzymywanej przez jego małoletnia siostrę, której w tymże okresie był opiekunem prawnym ustanowionym na mocy orzeczenia sądowego. We wniosku...

II SA 2481/02 - Wyrok NSA z 2002-11-26

Świadczenia z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U. nr 162 poz. 1118 ze zm...
warunkujące przyznanie świadczenia w drodze wyjątku, które wyznaczają jednocześnie granice uznania administracyjnego i jego kontroli., Przyznanie świadczenia w drodze wyjątku...

SA/Sz 1921/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-02-20

rodzinna przesądza o tym, iż spełnione przez podatnika - tytułem umowy renty - świadczenie pieniężne w istocie stanowi wypełnienie, ciążącego na podatniku z mocy ustawy...
, iż przyrzeczone świadczenie zostało wypłacone. Uprawniona z tytułu renty - matka podatnika -uzyskała w tym okresie /1998 r./ również dochody z tytułu ubezpieczenia...

III SA 2500/00 - Wyrok NSA z 2002-02-12

lekarskich itp., gdyż dotyczą roku 2000 a nie 1997., Podkreślenia wymaga fakt, że świadczenia o charakterze majątkowym w stosunkach rodzinnych - tak jak w przedmiotowej...
, bo jest to sprzeczne z istotą państwa prawa., W toku postępowania, zostały przedstawione dowody, że rentę ustanowiono na okres 3 lat, a w związku z tym świadczenie...

II SA/Po 2953/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2002-07-18

. - który w okresie 1 lipca 1999 r. do 31 maja 2000 r. pobierał świadczenie finansowe umożliwiające pokrycie kosztów najmu lokalu -w dniu 9 maja 2000 r. złożył aneks do umowy...
. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej /Dz.U. nr 86 poz. 433 ze zm./ świadczenie finansowe należy się żołnierzowi zawodowemu w służbie czynnej...

SA/Sz 1685/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-04-25

Wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług przez jednego z małżonków /sprzedaż towarów, odpłatne świadczenie usług, import itp./ nie czyni...
od towarów i usług, stwierdzono, iż podatnik ten prowadził od dnia 2.01.1998 r. działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług gastronomicznych prowadząc 'Zajazd...

II SA 477/01 - Wyrok NSA z 2002-01-28

września 1999 r. w sprawie stwierdzenia, że Irena G. utraciła prawo do uposażenia rodzinnego'., W uzasadnieniu decyzji przytoczył dotychczasowy stan sprawy z udziałem Henryka G...
z dnia 17 grudnia 1997 r. 'o utracie przez Irenę G. prawa do uposażenia rodzinnego - jest uzasadnione'., Irena G. zaskarżyła powyższą decyzję do Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   4