Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ka 1553/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-04-24

., Celem omawianego przepisu ustawy jest bowiem - zdaniem Sądu - zapewnienie danej osobie niepełnosprawnej świadczenia socjalnego, jeżeli niepełnosprawność danej osoby...
Ustawodawca uzależnił prawo do uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę o której mowa w art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych...

I SA/Łd 985/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-11

./, ma zastosowanie także wówczas, gdy dziecko osoby samotnie je wychowującej osiągnęło w roku podatkowym dochody z tytułu renty rodzinnej w jakiejkolwiek wysokości...
, i nie uzyskały przychodów ze źródeł, z których dochód opodatkowany jest zgodnie z art. 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z wyjątkiem: renty rodzinnej...

I SA/Gd 994/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-09-17

zawartych przez skarżącą umów renty nie uzasadniają wniosku, że świadczenia spełnione zgodnie z umowami na rzecz rodziców podatniczki miały charakter alimentacyjny...
polepszeniu warunków życia rentobiorców nie pozostających w niedostatku., W niniejszej sprawie nie jest kwestionowane spełnienie świadczenia i opodatkowanie dochodu uzyskanego...

II SA 4168/02 - Wyrok NSA z 2003-04-11

wskazującymi czy zachodzi w tej właśnie sprawie szczególny przypadek uzasadniający - także na tle innych podobnych spraw - ewentualne przyznanie żądanego świadczenia. Naczelny Sąd...
może przyznać w drodze wyjątku świadczenia w wysokości nie przekraczającej odpowiednich świadczeń przewidzianych w ustawie., Z przepisu tego wynikają zatem trzy przesłanki...

OPK 4/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-10-13

w następującym stanie faktycznym i prawnym:, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B., decyzją z dnia 23 czerwca 2003 r., (...) odmówił Grażynie W. świadczenia...
wynagrodzenia za pracę, ale również alimenty, renty rodzinne, zasiłki rodzinne i szereg innych świadczeń o charakterze socjalnym, które mają na celu wspieranie rodziny...

I SA/Wr 1891/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-12-17

skarbowej, istotne było nie tyle miejsce zawarcia umowy, lecz miejsce jej wykonania. Zgodnie zaś z treścią art. 454 Kc 'Jeżeli miejsce spełnienia świadczenia...
nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być spełnione w miejscu zamieszkania lub w siedzibie wierzyciela w chwili spełnienia...

II SA/Wr 1789/01 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2003-10-09

, świadczenia z tytułu ochrony macierzyństwa oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, są wyższe niż przyznana kwota i wynoszą około 400.000 zł miesięcznie...
dochodowym a dochodem faktycznym., Jednak sam fakt spełnienia przez osobę ubiegającą się o świadczenie pieniężne z pomocy społecznej kryteriów określonych w art. 3 i 4 ustawy...

III SA 2803/01 - Wyrok NSA z 2003-01-29

nie. Od rozstrzygnięcia tego zagadnienia uzależniona jest zaś kwestia czy zapłacony przez skarżącego podatek był świadczeniem należnym, czy też nienależnym., Taką próbę podjęła Izba...
okoliczności, że sporna sprzedaż dotyczyła majątku wspólnego skarżącego i jego małżonki., Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego /art. 32 i następne/ nie mogły mieć...

II SA/Ka 878/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-03-05

. nie jest też przypadkiem wynikającym z art. 44 ustawy o pomocy społecznej, gdyż z akt sprawy nie wynika, aby zgodę na złożenie odwołania przez inną osobę wyraził ubiegający się o świadczenie...
, lecz może dotyczyć każdego z członków jego rodziny., W takich warunkach właśnie przyznawane jest w szczególności świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego /art. 32...

II SA/Kr 878/99 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-03-05

, gdyż z akt sprawy nie wynika, aby zgodę na złożenie odwołania przez inną osobę wyraził ubiegający się o świadczenie Bogumił S., W skardze do Naczelnego Sądu...
1995 r. SA/Bk 226/95 - ONSA 1996 Nr 3 poz. 112/., W takich warunkach właśnie przyznawane jest w szczególności świadczenie pieniężne w postaci zasiłku celowego /art. 32...
1   Następne >   3