Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Po 582/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-22

o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. Nr 105, poz. 881 ze zm.) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz...
. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa), orzekł o przyznaniu B. K. świadczenia w postaci: zasiłku rodzinnego na syna P. K. w wysokości (...) zł miesięcznie...

II SA/Op 272/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-18

pobranych świadczeń rodzinnych i orzeczono, iż świadczenie rodzinne w kwocie 1530 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka - W. S...
2006 r., w kwocie 500 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, W. S., pobranego 21 grudnia 2005 r., stanowi nienależnie pobrane świadczenie...

II SA/Op 396/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-11-16

z dnia 11 sierpnia 2006 r., nr [...], działający z upoważnienia Burmistrza G., Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. przyznał Pani G. B. świadczenia rodzinne w formie: 1...
rodzinnych. Podała, że nie otrzymała także żadnych druków. Ponadto w tak krótkim okresie nie zebrałaby wymaganych dokumentów. Dodała, że skoro świadczenia nie zostały wypłacone...

II SA/Op 273/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-18

świadczeń rodzinnych i orzeczono, że świadczenie rodzinne w kwocie 3200 zł w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem - W. S. w okresie...
Ośrodka Pomocy Społecznej w Skarbimierzu przyznał A. W. świadczenia rodzinne w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko W. W. w kwocie 43 zł miesięcznie na okres od dnia 1...

II SA/Łd 185/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) wydał w dniu [...] następujące decyzje:, 1. nr [...], którą odmówił M. B. prawa do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na P. B., w kwocie 100 zł.;, Ponadto organ pomocowy, w tejże decyzji, uznał za nienależnie pobrane następujące świadczenia...

I OSK 771/10 - Wyrok NSA z 2010-10-13

oraz o uznaniu, że te świadczenia zostały pobrane nienależnie. Marszałek nakazał także zwrot kwoty 3641,06 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz...
i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) i art. 104 K.p.a., Samorządowe Kolegium Odwoławcze wskazało, że w odwołaniach...

I OSK 477/10 - Wyrok NSA z 2010-07-26

. z dnia (...) kwietnia 2009 r. nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia rodzinne., W uzasadnieniu wyroku Sąd przedstawił następujący stan...
już po wydaniu przez właściwy organ decyzji przyznającej świadczenia rodzinne, organ ten występuje do marszałka województwa o ustalenie, czy w sprawie mają zastosowanie przepisy...

II SA/Łd 182/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) wydał w dniu [...] następujące decyzje:, 1. nr [...], którą odmówił M. B. prawa do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
pobrane następujące świadczenia rodzinne:, - zasiłek rodzinny na dzieci P. B. i P. B. w kwocie 43 zł. miesięcznie na każde z dzieci za okres od dnia 1 października 2005r...

II SA/Łd 189/10 - Wyrok WSA w Łodzi z 2010-04-13

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.) decyzjami z dnia [...] r.:, 1. nr [...], a) orzekł o braku uprawnień M.B. do świadczeń rodzinnych (przyznanych...
powyższe świadczenia za nienależnie pobrane., c) przypisał do zwrotu kwotę 420 zł. z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, wraz z ustawowymi odsetkami...

I OSK 555/10 - Wyrok NSA z 2010-07-21

we wrześniu 2006r. w kwocie po 100 zł na rzecz każdego z dzieci. Uznał także za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny na dzieci P. T. w kwocie 64 zł...
dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. Nienależne pobrane świadczenia rodzinne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100