Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 660/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-21

powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne /art. 25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych/ oraz, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne...
rodzinnych /Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 992 z póź. zm./., W myśl art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba , która pobrała nienależne świadczenie rodzinne...

I OSK 479/07 - Wyrok NSA z 2008-01-10

., W uzasadnieniu wyroku sąd pierwszej instancji przedstawił następujący stan sprawy:, Wójt Gminy S. decyzją z dnia [...] przyznał R. M. świadczenia w formie zasiłków rodzinnych...
. M. wniosła odwołanie, w którym zakwestionowała prawidłowość ustalenia początkowej daty przyznania świadczeń rodzinnych. W ocenie odwołującej się, świadczenia powinny...

III SA/Kr 455/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-08-27

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - zwanego dalej rozporządzeniem- (Dz. U. z 2005r., nr 105, poz. 881 ze zm.) uznał wypłacone J. T. od dnia 1.05.2006r....
do 31.01.2007r. na mocy decyzji Burmistrza nr [...] z dnia [...] i [...] z dnia [...] świadczenia rodzinne za nienależnie pobrane. Nakazał jednocześnie zwrot kwoty 2284,00...

IV SA/Wr 89/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-05

przekroczenie kryterium dochodowego, a w konsekwencji konieczność zmiany decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Zmiana ta, w efekcie pozbawiła rodzinę prawa...
zawartych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz...

I OSK 1911/07 - Wyrok NSA z 2008-11-04

.) oraz ogólnie powołanych przepisów rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz...
w tym przepisie osoby. Ustalenie zaś okresu, na jaki można przyznać uprawnienie do świadczenia rodzinnego, w tym świadczenia rodzinnego uzależnionego od niepełnosprawności...

IV SA/Gl 850/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-02-26

dla Dorosłych prowadzonego w systemie eksternistycznym, a zatem nie przysługuje mu prawo do zasiłku rodzinnego i tym samym pobierał nienależne świadczenie i istniej...
świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:, 1/ świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności...

IV SA/Wr 145/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-06-18

. zm.), § 1 pkt 1 i 3, § 18 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 02 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne)., Od powyższej decyzji odwołanie złożyła zainteresowana i wniosła o uchylenie...

II SA/Lu 788/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-01-04

rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm...
.) - zwanego dalej 'rozporządzeniem w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne', postępowanie w sprawie przyznania zasiłku pielęgnacyjnego...

II SA/Łd 388/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-04

Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881 ze zm.), przepisów rozporządzenia Rady...
z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)., Odwołanie od powyższej decyzji złożyła A.N.. W uzasadnieniu podniosła, że ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego od miesiąca...

II SA/Go 288/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-06-25

, póz. 992 z późn.zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. W takim przypadku do wniosku o świadczenie rodzinne należy dołączyć...
1   Następne >   +2   +5   +10   100