Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

w systemie stypendialnym, który świadczenia stypendialne kieruje bezpośrednio do rąk uprawnionego studenta. Zasiłki rodzinne dla rodziców dorosłych dzieci, jako rozwiązanie...
ust. 1 ustawy o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych, powołanej w pkt 1. 1. Zasiłki rodzinneświadczeniami socjalnymi finansowanymi w całości z budżetu państwa /art...

II SA 1781/96 - Postanowienie NSA z 1997-03-26

emerytalnym pracowników i ich rodzin. W uzasadnieniu podał, że nie ma podstaw do przyznania takiego świadczenia /renty rodzinnej/ po zmarłym małżonku Marii J. na rzecz...
Rozstrzygnięcie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie świadczenia określonego w art. 65 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym...

I SA/Wr 1832/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-06-24

darowizny, lecz ma charakter świadczenia spełnionego w ramach ciążącego na stronie względem obdarowanego dziecka na postawie art. 128 w zw. z art. 133 par. 1 kodeksu rodzinnego...
ponad zwykłe środki służące utrzymaniu, przeznaczone na zakup komputera, to nie można uznać, że świadczenie to przekraczało ramy obowiązku alimentacyjnego. Spełnione...

I SA/Wr 646/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-05-21

polegającą na zobowiązaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Dokonywane w ten sposób świadczenia pod tytułem darmym...
jest przy tym dobrowolne, nie wynika więc ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego ani też z ustawy., Jeżeli istnieje tytuł nakładający obowiązek świadczenia /umowny...

II SA 3015/95 - Wyrok NSA z 1997-01-14

skarżącą za bezrobotną. To z kolei czyniłoby poniesione przez urząd pracy koszty jej szkolenia świadczeniem nienależnym, podlegającym zwrotowi., Z tych powodów decyzje obu...
Żądanie od bezrobotnego zwrotu kosztów szkolenia sfinansowanego przez urząd pracy na tej podstawie, że jako bezrobotny pobierał rentę rodzinną, nie jest uzasadnione...

P 4/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-04

dochodów lub otrzymywane świadczenia /np. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne, stypendia czy alimenty/ są niekiedy znacznie niższe od poziomu minimalnej emerytury., Ogólnie...
/, jednakże świadczenie to będzie obliczone tylko stosownie do ustalonej powierzchni normatywnej. Nie obejmuje ona natomiast sytuacji, w których powierzchnia ta została...

III SA 667/96 - Wyrok NSA z 1997-10-21

Spółkami na świadczenie usług transportowych, z której wynikało, że ustalono stawkę za 1 km 5.000 zł i zryczałtowaną ilość 10.000 km, co stanowi 50.000.000 zł., Umowa...
., Odnośnie do kwestii zwiększenia dochodu do opodatkowania o nieodpłatną wartość świadczeń w formie usług transportowych świadczonych przez Spółkę 'M.' NSA uznał...

V SA 1705/95 - Wyrok NSA z 1997-03-19

do przymusowej pracy na terenie III Rzeszy. Praca przymusowa natomiast może stanowić podstawę do ubiegania się o świadczenie pieniężne przewidziane w ustawie z dnia 31 maja...
1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych...

I SA/Lu 351/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-06-06

rodzinne stałego zamieszkania, sklasyfikowane w klasyfikacji obiektów /Symbol 11/ tj. budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne, budynki mieszkalne...
jednorodzinne w gospodarstwach rolnych, budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, budynki mieszkalno-inwentarskie, budynki rodzinne pozostałe, do których zaliczono...

III SA 628/96 - Wyrok NSA z 1997-10-08

, ponieważ nie pozostaje w związku z osiągniętym przez nią przychodem., Zgodnie z art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami...
świadczone osobiście przez któregokolwiek z małżonków a także dochody z majątku wspólnego, jak również z odrębnego majątku każdego z małżonków., Z tych względów pominięcie...
1   Następne >   +2   4