Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Ł 916/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-26

Dla oceny, czy określone okoliczności świadczą o rażąco korzystniejszych warunkach wykonywania świadczeń w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...
, że świadczenie usług mieści się w zakresie jej działalności; w cenie usług skalkulowano 30 procent zysku, a zatem świadczenie usług konfekcjonowania nie było dla spółki...

SA/Bk 1152/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-10-02

bez świadczenia przez nich pracy. Wypłacono bezzasadnie 100.000.000 zł Teresie P. według umów zlecenia z dnia 4 października 1993 r., 5 listopada 1993 r., 4 grudnia 1993 r...
, był zarzut braku świadczenia pracy przez zleceniobiorców. Zdaniem spółki umowa zlecenia nie jest umową rezultatu, lecz umową dołożenia należytej staranności i przepisy art...

K 7/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-19

świadczenie w wysokości 80 procent wynagrodzenia za pracę nie wystarczało na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych pracownika. Rozwiązania dotyczące zasiłków rodzinnych...
chorobowy jest ze swej natury świadczeniem krótkookresowym. Ubezpieczony krótkotrwale niezdolny do pracy jest więc w nieporównywalnie lepszej sytuacji aniżeli emeryt...

II SA 679/96 - Wyrok NSA z 1996-06-03

przez dyrektora wojewódzkiego urzędu pracy od żądania zwrotu części lub całości nienależnie pobranego świadczenia /zasiłku dla bezrobotnych/ w wyjątkowych wypadkach uzasadnionych...
pobranego świadczenia., 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. /o której mowa wyżej/ ani inne akty prawne nie zawierają rozwiązań umożliwiających przyjęcie odpowiedzialności...

I SA 350/96 - Wyrok NSA z 1996-07-11

za świadczenia zwrotne, przy czym realizowana jest w innych, niedecyzyjnych formach działania organu. Wojewoda O. decyzją z dnia 13.02.1996 r., wydaną na podstawie art...
, co przemawia za świadomym zatajeniem faktu otrzymywania renty inwalidzkiej. Skarżący nie był świadomy, że świadczenia z pomocy społecznej i funduszu kombatanckiego...

II URN 25/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-10-03

wstrzymaniu, gdy uprawniony do świadczenia uzyskał środki utrzymania, zastępujące emeryturę lub rentę. Dla realizacji tego założenia odpowiednie jest przyjęcie w rozliczeniu...
ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu /na zasadach określonych w ust. 3-6/, w razie osiągania wynagrodzenia lub dochodu z tytułu zatrudnienia lub innej...

III PO 3/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-06-13

pełnego okresu zasiłkowego. Uzasadnienie tej decyzji obejmowało również pouczenie, iż Halina P. zachowuje prawo do zasiłku rodzinnego pod warunkiem, iż świadczenie...
sporu kompetencyjnego między Rejonowym Urzędem Pracy w Ł. a Sądem Rejonowym w Ł. o zasiłek rodzinny, postanowiło: oddalić wniosek. Decyzją z dnia 10 sierpnia 1993 r...

SA/Po 1592/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-02-20

ustawy, tj. na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek., Istotą ustalenia...
ustawy, tj. na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek., Skarżąca przyznaje...

III ARN 99/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

administracyjnych obu instancji. Wyrok oddalający skargę na odmowę przyznania świadczenia z pomocy społecznej wbrew przedstawionej wyżej regulacji prawnej i przy równoczesnym...
emeryturę z racji sprawowania opieki nad chorym dzieckiem specjalnej troski, więc nie przysługuje jej 'drugie świadczenie społeczne /tj. zasiłek stały/ z tego samego tytułu...

III ZP 8/96 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1996-12-17

rolników, wniósł o zmianę wyroku i oddalenie odwołania wnioskodawcy. Zdaniem rewidującego, treść wyżej powołanego przepisu wskazuje jednoznacznie, że oba świadczenia...
, że w systemie prawa ubezpieczeń społecznych przewidziana jest możliwość wyboru świadczenia korzystniejszego, a dotyczy to sytuacji zbiegu u jednej osoby prawa do emerytury...
1   Następne >   3