Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 104/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

[...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi...
., że świadczenia rodzinne w kwocie [...] zł, wypłacone za okres od 1 listopada 2012 r. do 28 lutego 2013 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi...

I SA/Wa 11/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. na podstawie decyzji z [...] października 2011 r...
już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2011 r. do dnia [...] czerwca 2012 r. (od dnia [...] lipca 2012 r. została wstrzymana wypłata świadczeń...

I SA/Wa 10/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-21

. nr [...] uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. na podstawie decyzji...
, iż wypłacono już J. K. świadczenia rodzinne za okres od dnia [...] listopada 2010 r. do dnia [...] października 2011 r. oraz dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2011/2012...

I SA/Wa 103/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-19

z dnia [...] kwietnia 2016 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości 239 zł wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do [...] października 2012 r. są świadczeniami...
nr [...] z [...] lipca 2020 r., że świadczenia rodzinne w kwocie 239 zł, wypłacone za okres od 1 października 2012 r. do 31 października 2012 r są świadczeniami nienależnie...

I SA/Wa 527/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-17

tego świadczenia rodzinne za okres od [...] lutego 2018 r. do [...] października 2018 r. w Polsce są świadczeniami nienależnie pobranymi., Minister wskazał, że powyższe świadczenia...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

II SA/Gl 615/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-09-22

2882,70 zł. za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązania jej do zwrotu nienależnie pobranych w tym okresie pobranych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami...
[...] r. organ pierwszej instancji uchylił od 20 czerwca 2011 r. decyzję Nr [...]z dnia [...] r. przyznającą skarżącej świadczenia rodzinne., Po uchyleniu ww. decyzji...

II SA/Rz 1109/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-01-19

. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - skargę oddala - II SA/Rz...
dochodowego w przeliczeniu na osobę w rodzinie, które wynosi 1047,30 zł., Decyzją z [...] kwietnia 2020 r. nr [...] Wojewoda ustalił, że świadczenia rodzinne...

III SA/Kr 909/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-06

uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa, o którym mowa w ust. 1, w zakresie świadczeń rodzinnych w związku...
świadczeń rodzinnych w innym państwie. Podniosła również, że aby mówić o nienależnie pobranym świadczeniu musiałby nastąpić faktyczna kumulacja nie tylko uprawnień...

I SA/Wa 2793/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-17

, które na dzień wydania decyzji wynoszą [...] zł., W uzasadnieniu wskazał, że wobec faktu, iż wypłacono już A. B. świadczenia rodzinne za miesiące sierpień i wrzesień 2018 r...
[...] A. B. złożyła odwołanie podnosząc, że decyzja jest niezgodna z istniejącymi przepisami unijnymi i polskimi., Wskazała, że składając wniosek o świadczenia rodzinne...

III SA/Kr 1279/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-03-22

faktycznych polegający na uchyleniu decyzji za okres od dnia 1 marca 2018 r. do 31 stycznia 2021 r. pomimo braku ustalenia, czy skarżąca nabyła świadczenia rodzinne...
lub członka rodziny tej osoby w dniu wydania decyzji przyznającej świadczenia rodzinne lub po dniu jej wydania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w państwie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100