Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 21/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-11

Przy przeliczaniu wysokości renty inwalidzkiej na skutek zmiany grupy inwalidów z III na II, do wysokości tego świadczenia należy przyjąć kwotę bazową, która stanowiła...
:, Czy przy przeliczaniu wysokości renty na skutek zmiany grupy inwalidzkiej z III na II należy przyjąć do wyliczenia wysokości tego świadczenia kwotę bazową w wysokości ostatnio...

I SA/Wr 964/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-05-04

Świadczenie spełnione w wykonaniu obowiązku umownego lub ustawowego nie może być uznane za świadczenie w wykonaniu umowy darowizny., Jeżeli możliwości skarżącego...
, to nie można uznać, by świadczenie to przekraczało ramy obowiązku alimentacyjnego., W tej zaś sytuacji spełnione w ten sposób świadczenie nie nosi cech zawartej między...

OPS 10/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

/, samo przez się nie wyklucza możliwości przyznania drugiemu małżonkowi, współposiadaczowi tego gospodarstwa rolnego, bezzwrotnej pomocy w formie specjalnego świadczenia...
SA/Rz 697/98 ze skargi Henryka M. na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) z dnia 30 marca 1998 r. w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego świadczenia...

SA/Sz 647/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-04

świadczenia., W przepisach ust. 5 i ust. 6 art. 11 cyt. ustawy, ustawodawca określił przejęcie powiązań rodzinnych i powiązań kapitałowych, o których mówi w przepisie...
Możliwość określenia wysokości cen za wykonane świadczenia między podatnikami przez organy podatkowe na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r...

III ZP 23/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-09-16

Przy ponownym ustaleniu wysokości emerytury uwzględnia się przypadające po przyznaniu tego świadczenia okresy niewykonywania pracy w granicach do 6 lat, spowodowane...
się, przypadające po przyznaniu tego świadczenia, okresy niewykonywania pracy w granicach do 6 lat, spowodowane koniecznością opieki nad innym niż dziecko członkiem rodziny...

II SA 1212/98 - Wyrok NSA z 1998-11-03

Nienależnym świadczeniem jest m.in. zasiłek wypłacony bezrobotnemu za okres, za który nabył on prawo do renty inwalidzkiej, jeżeli organ rentowy, który przyznał...
to świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia., Zwrot 'nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach określonych w art. 29' /art. 28 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r...

I SA/Kr 420/97 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1998-01-07

do alimentacji na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga jest niezasadna...
z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego krewnych w linii prostej i rodzeństwo obciąża obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków...

I SA/Wr 2101/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-02-10

z treścią art. 888 par. 1 kodeksu cywilnego darowizna jest umową polegającą na związaniu się darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku...
. Dokonywane w ten sposób świadczenie pod tytułem darmym jest przy tym dobrowolne, nie wynika więc ani z żadnego stosunku zobowiązaniowego ani też z ustawy...

II SA 1720/97 - Wyrok NSA z 1998-04-09

określone w art. 145 par. 1 Kpa do wznowienia postępowania w sprawach, w których nałożono na nią obowiązek zwrotu nienależnie pobranego świadczenia., Nie zbadano...
możliwości zwrotu tego świadczenia. Według skarżącej przy dobrej woli pracowników urzędu pracy sytuacja jej mogłaby być rozwiązana., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy...

I SA/Ka 1160/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-03-04

miejscowości w dniu wykonania świadczenia, oczywiście za świadczenia tego samego rodzaju /art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych...
zinterpretował treść faktury, która nie dotyczy opłaty za zarząd Spółką K.J.S. ale za zarządzanie, a więc konkretne świadczenie usług przez tę spółkę na rzecz Zakładów...
1   Następne >   +2   5