Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Łd 565/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-10-24

nad tym dzieckiem opiekę i z nim zamieszkuje. Zdaniem Kolegium, pomimo braku uprawnień odwołującego do świadczeń rodzinnych na dzieci V. C. i T. C., świadczenia te wypłacone...
znajduje jedynie materialnoprawna instytucja zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Powyższe okoliczności powodujące ustanie prawa strony do powyższych świadczeń rodzinnych...

II SA/Łd 640/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-01-11

nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 1 cyt. powyżej ustawy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...
się: świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości przysługujących...

II SA/Gd 334/23 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2023-10-25

przez stronę renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego. Oznacza to, że brak...
było podstaw do przyznania K. L. świadczenia pielęgnacyjnego, w sytuacji pobierania przez nią renty rodzinnej z tytułu śmierci męża w związku z zawieszoną emeryturą...

IV SA/Po 596/23 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-11-09

świadczenie., Organ odwoławczy wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 1 u.ś.r., osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...
. Natomiast za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa...

II SA/Gl 1119/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-10-27

przesłanki powodujące nienależnie pobrane świadczenia rodzinne stosownie do art. 30 ust. 1 u.ś.r. Informacja ta została umieszczona w sentencji oraz dwukrotnie...
, Zgodnie z art. 30 ust. 1 u.ś.r. osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Katalog przesłanek uznania świadczenia za nienależne...

I OSK 1924/21 - Wyrok NSA z 2023-09-13

rodzinnych przebywający na terenie różnych państw Unii Europejskiej będą pobierać świadczenia i w jednym i w drugim państwie zgodnie z kryteriami ustawowymi przepisów...
świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym jako mające pierwszeństwo na podstawie art. 68 ust. 1 rozporządzenia. Uprawnienia do świadczeń...

II SA/Łd 757/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-11-08

otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne...
rodzinnych., W ocenie skarżącego, organ pomocowy nie wykazał, że skarżący był prawidłowo pouczony zarówno w decyzji orzekającej o przyznaniu prawa do świadczenia...

II SA/Gl 1236/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-01-11

w Dziale Świadczeń Rodzinnych, a w dniu 10 marca 2022 r. złożyła dyspozycje przelewu kwoty 10.566,70 zł, natomiast do ostatniego przelewu świadczenia rodzicielskiego Strona...
nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Z kolei zgodnie z ust. 2 pkt 1 za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: świadczenia rodzinne...

II SA/Gl 1179/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2023-11-09

w Katowicach z dnia 22 maja 2023 r. nr SKO.PSŚ/41.5/1215/2023/9979 w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń...

II SA/Bk 645/23 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2023-11-07

ze sprawowaniem opieki nad synem P. wypłacone w okresie od 15 maja 2014 r. do 31 maja 2022 r. w kwocie 145 837,70 zł jest nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym...
się także w samej decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Odwołujący nie był pozbawiony możliwości przeanalizowania treści pouczenia w każdym czasie, bowiem nie udzielono...
1   Następne >   +2   +5   +10   44