Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 1229/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-12-03

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2013r., poz. 1456 ze zm.) uznał, iż świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, w formie zasiłku...
działalność zawodową R. K. na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej od ... 2011 r. Brytyjskie świadczenia rodzinne zostały przyznane od ... 2012 r...

III SA/Gd 691/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
dzieci., Na podstawie tej informacji, decyzją z dnia 10 stycznia 2013 r. (nr [...]) uchylono decyzję przyznającą stronie świadczenia rodzinne na dzieci w okresie zasiłkowym...

III SA/Gd 690/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
128 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

IV SA/Gl 296/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-15

pobrane świadczenia rodzinne oraz umorzono postępowanie w sprawie ustalenia, czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie...
czy świadczenia rodzinne wypłacone w okresie od [...] do [...] są świadczeniami nienależnie pobranymi., Następnie decyzją z dnia z dnia [...] Nr [...] Marszałek Województwa...

III SA/Gd 692/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
bez rozpoznania., W zaistniałej sytuacji strona nie była uprawniona do pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce. Otrzymane zatem świadczenia za okres od 1.09.2008 r. do 31.10.2009 r...

III SA/Gd 693/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Kolegium Odwoławczego [...] z dnia 26 czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia 26...
1.638 zł, są świadczeniem nienależnie pobranym. W części obejmującej kwestię odsetek oraz kwestię sposobu uiszczenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych organ...

II SA/Sz 1282/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-04-24

o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne od dnia, w którym osoba podlega ustawodawstwu państwa...
. rozporządzenia w przypadku zbiegu uprawnień, świadczenia rodzinne udzielane są zgodnie z ustawodawstwem wyznaczonym, jako mające pierwszeństwo. Uprawnienia do świadczeń...

III SA/Kr 1088/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-05

rodzinnych i wskazał, że świadczenia rodzinne pobierane przez E. K. - S. w okresie od 1 kwietnia 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r. są świadczeniami nienależnie pobranymi, gdyż S...
podmiot realizujący świadczenia rodzinne'. Pouczenia te poprzedzało m.in. oświadczenie, że 'w przypadku wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej zobowiązuję...

IV SA/Gl 767/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

i na jej podstawie ustalił, że renta rodzinna została stronie przyznana od dnia [...], zatem nienależnie pobrane świadczenia powstały od [...]., Od tej decyzji E.K. wniosła odwołanie...
rodzinnych wynika, iż osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Przepis art. 30 ust. 2 tej ustawy stanowi, że za nienależnie...

IV SA/Gl 909/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-07-03

, która nienależnie pobrała świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu Stosownie do art. 30 ust 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
uważa się :, 1. świadczenia rodzinne wpłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie lub zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych albo wstrzymanie wypłaty...
1   Następne >   +2   +5   +10   100