Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gl 647/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-05

. do dnia 31 października 2014 r. w łącznej wysokości 2589,00 złotych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i zobowiązał stronę do zwrotu nienależnie pobranych zasiłków...
., Stronie zostały wypłacone w całości świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Prezydenta Miasta B. z dnia [...] r., Wojewoda Śląski wyjaśnił, że zgodnie z art...

IV SA/Po 615/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-10-09

. nr [...] Prezydent Miasta [...] przyznał wnioskowane świadczenie rodzinne w wysokości po [...] zł miesięcznie na okres od [...] listopada 2017 r. do [...] października 2018 r...
do skorzystania ze świadczeń rodzinnych. Pobrane świadczenia rodzinne stały się świadczeniami nienależnie pobranymi i podlegają zwrotowi., Pani A. Z. złożyła odwołanie...

III SA/Gd 240/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-06-19

skarżącej na okres zasiłkowy 2017/2018 następujące świadczenia:, - zasiłek rodzinny na córkę K. w wysokości 95 zł na okres od dnia 1 listopada 2017 r. do dnia 31 października...
art. 24 ust. 7 ustawy o świadczeniach rodzinnych skarżącej nie przysługują świadczenia rodzinne na dzieci począwszy od dnia 1 marca 2018 r. Decyzja z dnia 29 października...

IV SA/Po 420/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-09-04

w dalszym okresie, na który przyznane było świadczenie rodzinne. Zarzuciła, że organ należycie i wyczerpująco nie poinformował jej o okolicznościach faktycznych i prawnych...
, osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do jego zwrotu. Następnie organ przywołał treść art. 30 ust. 2 ustawy, wskazując co należy rozumieć...

II SA/Gl 591/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-19

z dodatkami wypłacone skarżącej w okresie od 1 grudnia 2008 roku do 31 października 2009 roku w łącznej wysokości 3.016,00 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne;, 3...
rodzinnego wraz z dodatkami) w okresie od 1 września 2008 roku do 31 października 2009 roku. Jednakże skarżącej zostały wypłacone świadczenia rodzinne na podstawie wskazanej...

I SA/Wa 446/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-03

, że świadczenia zostały nienależnie pobrane z uwagi na to, że Z. C. podjął legalne zatrudnienie w I., a ponadto decyzja przyznająca świadczenia rodzinne w dniu [...] kwietnia...
I instancji została wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne zostały przyznane na podstawie...

II SA/Rz 1398/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-02-14

[...] października 2018 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że wypłacone świadczenia rodzinne są nienależne oraz zobowiązania do ich zwrotu -skargę oddala- Przedmiotem...
( dalej: 'skarżąca' lub 'wnioskodawczyni') w okresie od dnia 1 grudnia 2017 r. do 31 sierpnia 2018 r. świadczenia rodzinne na dzieci: DM PM w łącznej kwocie 2232,00 zł...

II SA/Łd 269/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-05-24

świadczenia rodzinne. Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 1 u.ś.r. warunkiem koniecznym przyznania prawa do zasiłku rodzinnego jest wychowywanie i utrzymywanie dziecka., Dalej organ...
, gdy syn przebywał pod opieką jego siostry w D., wszystkie świadczenia rodzinne oraz świadczenie wychowawcze na dziecko skarżący przekazywał na rachunek bankowy...

IV SA/Wr 355/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-07

jako organ I instancji lub Wojewoda) z dnia 14 lutego 2019 r., nr [...], uznającą za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie decyzji z dnia 29...
I instancji, wskazaną na wstępie decyzją z dnia 14 lutego 2019 r., uznał świadczenia rodzinne wypłacone za okres od dnia 1 listopada 2009 r. do dnia 30 września 2010 r...

II SA/Lu 270/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-07-02

kryterium ustawowe uprawniające do uzyskania wnioskowanego świadczenia. Kolegium zaznaczyło, że stosownie do art. 30 ust. 1 ustawy za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne...
uważa się 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100