Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 5/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-10-15

do renty socjalnej, otrzymującej rentę lub emeryturę, z wyłączeniem renty rodzinnej, przysługuje tylko jedno świadczenie, wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze...
jest mowa o rencie, emeryturze oraz rencie rodzinnej, bez wskazania podstawy tych świadczeń. Emerytura zaś, oraz renta rodzinna, są świadczone z ubezpieczenia społecznego...

II SA/Łd 906/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-05-23

. Nie można natomiast zaliczyć do okresu, od którego zależy przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych okresu pobierania renty rodzinnej /świadczenie to było wypłacane...
tego złożyła odwołanie. W ocenie skarżącej decyzja organu II instancji jest krzywdząca, bowiem. dokonanie przez nią wyboru renty rodzinnej jako świadczenia wówczas...

I SA/Lu 982/00 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-26

rodzinne między świadczącym usługę a usługobiorcą nie zmienia istoty charakteru odpłatnego tego rodzaju usług., Żona jako podatnik podatku od towarów i usług w zakresie...
ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm. zm./ nieodpłatne świadczenie usług przez Biuro Usług...

SA/Sz 453/00 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-05-16

było świadczeniem alimentacyjnym, skoro, mimo wieku, był on nadal studentem bez własnych dochodów. Zgodnie z art. 133 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice obowiązani...
. Jest to w istocie wykonanie obowiązku alimentacyjnego, którego nie można obchodzić poprzez nazwanie świadczenia rentą. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 25 stycznia 2000 r., wydaną...

II SA/Gd 1822/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-27

wdowie po strażaku omawianego świadczenia mogłaby nastąpić jedynie z przyczyn innych, niż podano to w decyzjach organów obu instancji, a mianowicie np. wówczas...
, gdyby Waleria P. nie była uprawniona do zaopatrzenia emerytalnego po zmarłym mężu /renty rodzinnej i innych świadczeń/, bądź gdyby skarżącej przydzielono lokal zastępczy...

OPK 15/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

złożenie wniosku. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej będącej wychowankiem rodziny zastępczej i ma charakter świadczenia okresowego /art. 33p ust...
świadczeniem, którego wysokość uzależniona jest od czasu przebywania w rodzinie zastępczej., Według Kolegium ze względu na cel i znaczenie waloryzacji oraz fakt, że kwoty...

OPK 14/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

złożenie wniosku., Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje osobie pełnoletniej będącej wychowankiem rodziny zastępczej i ma charakter świadczenia okresowego /art. 33p ust. 3...
, jest jednorazowym świadczeniem, którego wysokość uzależniona jest od czasu przebywania w rodzinie zastępczej., Według Kolegium, ze względu na cel i znaczenie waloryzacji...

III SA 1995/00 - Wyrok NSA z 2001-08-17

. 128 i art. 129 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, odpowiednio czy ustanowione świadczenie było wypłacone w wysokości i terminie określonym w umowie i faktycznie...
instancji ustalania sposobów wydatkowania świadczenia w postaci renty,, - nakazanie ustalania sytuacji rodzinnej uprawnionej do renty, co powoduje objęcie czynnościami...

OPK 17/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-10-15

maja 1983 r. Dawida M. Dotychczasowe świadczenia z tytułu pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych były wypłacane na podstawie umowy, która wygasła z dniem 31 grudnia 2000...
o sposobie wypłaty świadczenia i zobowiązał rodzinę zastępczą do informowania o każdej zmianie sytuacji dochodowej rodziny i dziecka. W wyniku analizy okoliczności sprawy organ...

III SA 1261/00 - Wyrok NSA z 2001-06-08

. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych /Dz.U. nr 43 poz. 163 ze zm./ usługi świadczone przez pracodawcę na działalność między innymi sportowo-rekreacyjną stanowią...
świadczeń socjalnych usługi świadczone przez pracodawcę na działalność między innymi sportowo-rekreacyjną stanowią działalność socjalną, a więc stosownie do art. 16 ust. 1 pkt...
1   Następne >   +2   +5   7