Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Kr 1258/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-12-21

nie można ich pominąć przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie świadczenia przewidzianego w art. 27 ust. 2. Określonego w tym przepisie zasiłku stałego nie można przyznać...
konkretnej formy pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej., Sytuacje, w których może zostać przyznana jedna z podstawowych form pomocy pieniężnej, to jest zasiłek stały...

III SA 727/93 - Wyrok NSA z 1993-11-19

, że prowadzili działalność gospodarczą na zasadach gospodarstwa rodzinnego, a nie spółki cywilnej wyrazili także pogląd, iż zakup nieruchomości nie może przesądzać...
postępowania, iż ich intencją było prowadzenie działalności w formie rodzinnej, a nie spółki cywilnej. Izba Skarbowa w S. decyzją z dnia 22 kwietnia 1993 r. (...) utrzymała...

K 10/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-02-23

nieuzasadnionym. Sposób finansowania ubezpieczeń społecznych rolników sprawia, iż składka ubezpieczeniowa nie jest świadczeniem ekwiwalentnym /i to w wysokim stopniu/, a struktura...
organów ubezpieczeniowych nie pozwala jeszcze na ich samodzielną, niezależną od państwa działalność. Budżet państwa musi więc w dużym stopniu finansować świadczenia...

SA/Ka 1414/92 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1993-02-23

., ustalając Spółce z o.o. w W. podatek obrotowy za I kwartał 1992 r. w kwocie 29.565.000 zł od obrotu w wysokości 595.596.250 zł z tytułu świadczenia usług detektywistycznych...
i poradnictwa w tym zakresie, organizowania uroczystości rodzinnych i koleżeńskich i usług biur matrymonialnych. Wymieniono też branżę 896 'przechowywanie i dozór mienia...

SA/Po 1163/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-09-03

gospodarczej prowadzonej przez jej męża-podatnika. Rażąco zaś nierówny podział majątku wspólnego ustalony /w sposób niezgodny z art. 42 i art. 43 kodeksu rodzinnego, opiekuńczego...

II SA 406/93 - Wyrok NSA z 1993-06-03

rozważenia wniosek zawarty w odpowiedzi na skargę o jej odrzucenie z powodu jej niedopuszczalności. Wniosek ten jest oczywiście bezzasadny i świadczy o niezrozumieniu...
z jego sytuacją rodzinną i życiową. Spełniał więc warunki merytoryczne zawarte w art. 101 ust. 4 i 5 cytowanej ustawy i w tym też trybie wniosek powinien być rozpoznany., Gdyby organ...