Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

VIII SA/Wa 646/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-06

za okres od [...] listopada 2015 r. do [...] sierpnia 2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i zgodnie z art. 30 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych podlega...
. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1548 oraz z 2013 r. poz.1557) wyżej opisanej decyzji przyznającej stronie świadczenie...

II SA/Rz 496/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-09-29

[...], wydana w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinne, które Skarżąca pobrała za okres od 1 października 2015 r., do 31 sierpnia 2016 r., na dziecko S. K., w postaci...
przyznać świadczenie rodzinne zgodnie z ustawodawstwem mającym zastosowanie z tytułu pierwszeństwa. Mając to na uwadze oraz ze względu na brak decyzji o wysokości świadczeń...

III SA/Kr 692/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-03

Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalającej, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji...
instancji - Burmistrz Miasta i Gminy - decyzją z dnia [...] 2019 r. (nr [...]) ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą na podstawie decyzji Burmistrza...

II SA/Rz 1361/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-03-03

z dnia [...] września 2019 r.nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego (dalej jako: SKO lub Kolegium) z dnia [...] września 2019 r., nr [...], wydana w sprawie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami...

II SA/Rz 144/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-07-07

2019 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązanie do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz...
Odwoławczego (dalej SKO) z [...] listopada 2019 r., o nr [...], wydana w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinne na dzieci: W.B., C.B. i O.B. za okres od 1...

I OSK 1481/19 - Wyrok NSA z 2020-05-29

2018 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz zobowiązania do zwrotu ww. świadczeń 1. uchyla zaskarżony wyrok zaskarżoną decyzję...
. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] listopada 2018 r. nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz zobowiązania do zwrotu...

II SA/Op 256/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-01

miesięcznie, która stanowiła kryterium uprawniające do zasiłku rodzinnego. Tym samym organ przyznał wnioskowane świadczenie na okres wskazany w decyzji., Następnie decyzją...
gdy wojewoda ustali, że mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, organ właściwy uchyla decyzję przyznającą świadczenia rodzinne za okres...

III SA/Kr 1307/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-02-19

rodzinny za okres od 01.07.2019 r. do 31.08.2019 r. za świadczenie nienależnie pobrane;, 2. orzekł o obowiązku spłaty świadczenia nienależnie pobranego za okres...
rodzinnych do dnia spłaty;, 3. ustalił sposób spłaty świadczenia nienależnie pobranego poprzez wpłatę na wskazany rachunek bankowy., Organ I instancji wyjaśnił...

III SA/Kr 832/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-11-19

i prawnym:, Decyzją z dnia [...] 2010 r. nr [...] Wójt Gminy przyznał skarżącej świadczenie rodzinne na dzieci W. G. i W. G., Pismem z dnia 9.11.2011 r. Gminny Ośrodek Pomocy...
świadczenie rodzinne zostało wypłacone na podstawie uchylonej decyzji Wójta Gminy, należało je uznać za nienależnie pobrane w rozumieniu art. 30 ust. 2 pkt 3 u.ś.r. Zgodnie...

III SA/Kr 370/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-02

., Zdaniem Wojewody, mając na uwadze art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3) u.ś.r., świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w ww. okresie są świadczeniami nienależnie pobranymi...
przyznającej świadczenia rodzinne. W przedmiotowej sprawie Wójt Gminy decyzją z dnia [...] 2015 r. uchylił w całości decyzję Wójta Gminy z dnia [...] 2009 r., którą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100