Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 300/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-09-19

stronie świadczenia rodzinne z dnia 9 listopada 2010 r., Wobec tego, Burmistrz Prudnika decyzją z dnia 5 marca 2014 r., nr [...], w związku z art. 23a ust. 5 ustawy z dnia...
z urzędu postępowania, na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 30 ust. 1 i 8 ustawy o świadczenia rodzinnych, w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych...

II SA/Op 301/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-11-16

., nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Marszałka Województwa Opolskiego z dnia 9 września 2016 r., nr [...], orzekającą, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. w okresie od 1 do 31...
odsetkami za opóźnienie - wydał w dniu 9 września 2016 r. opisaną na wstępie decyzję nr [...], w której orzekł, iż świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji...

I SA/Wa 413/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-22

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oddala skargę Decyzją [...] z dnia...
[...] sierpnia 2015 r. nr [...] znak: [...] orzekającej o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne wypłacone K. D. w formie zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko: K. D...

II SA/Rz 597/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-11-21

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia, że świadczenia rodzinneświadczeniami nienależnie pobranymi oraz zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranych...
[...] marca 2017 r. Nr [...], uchylająca decyzję Marszałka Województwa [...] z dnia [...] kwietnia 2015 r. i jednocześnie ustalająca, że świadczenia rodzinne...

II SA/Bd 400/17 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2017-10-17

postępowania sądowego. Decyzją z dnia [...] 2016r. nr [...] Wójt Gminy [...] przyznał K. C. świadczenie w formie: zasiłku rodzinnego na dziecko do 5 lat J. C. w kwocie...
, powołując się na informację z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w [...], a z której wynika, że Ł. C. ubiega się o świadczenia rodzinne poza granicami Polski...

II SA/Rz 113/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-13

2013 r.), że S. J. (ojciec dzieci i mąż skarżącej) miał przyznane świadczenie rodzinne we F. w okresie od grudnia 2010 r. do lutego 2013 r., W dalszej kolejności Marszałek...
2010.106.11) orzekł, że:, I. świadczenia rodzinne pobrane przez A. J., tj.:, 1. zasiłek rodzinny na dzieci: A. za okres [...] grudnia 2010 r. - [...] sierpnia 2011 r., P. i J...

IV SA/Gl 1000/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-28

października 2011 r. w łącznej wysokości 2476,00 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązał do ich zwrotu w terminie 30 dni od dnia, gdy decyzja stanie...
UE oraz EOG. Zaznaczył, że decyzją Prezydenta Miasta T. z dnia [...] r. Nr [...] M.N. otrzymała świadczenia rodzinne na dziecko J.W. na okres zasiłkowy 2010/2011...

II SA/Rz 804/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-02-02

przyznawania świadczeń rodzinnych na wskazany wyżej okres zasiłkowy, Kierownik GOPS w [...] decyzją z dnia [...] września 2015 r. uznał świadczenie rodzinne wypłacone od 1...
. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 ze zmianami, dalej 'u.ś.r.') za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się świadczenia rodzinne...

IV SA/Gl 595/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-24

[...] nr [...] przyznano na stronie, na jej wniosek, świadczenia rodzinne na rzecz J. F. z. W dniu 29 października 2015 r. strona złożyła wniosek o ustalenie prawa...
drugoinstancyjny wskazał, że zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...

IV SA/Gl 503/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-14

nr [...] z dnia [...] r. przyznano stronie wnioskowane świadczenia rodzinne na okres od 11 czerwca 2014 r. do 31 października 2014 r., Następnie po wznowieniu postępowania...
pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się: świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji, której następnie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100