Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 821/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-09-27

i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne jest czynnością czysto techniczną, niewymagającą wydania stosownej decyzji czy postanowienia. Czynność ta zgodnie z art...
. zostało wystawione zaświadczenie przez Wydział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, że J. W. ubiegająca się o świadczenia rodzinne otrzymała wypłatę...

I SA/Wa 1028/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-09-06

o świadczenia rodzinne (Dz. U. nr 105, poz. 881 ze zm.) stanowiący, że w przypadku gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, podmiot realizujący świadczenia rodzinne...
może to udokumentować, świadczenia rodzinne przysługują począwszy od miesiąca, w którym wniosek został złożony (§ 12 ust. 4)., Zdaniem organu odwoławczego powołany przepis dobitnie...

I OSK 730/06 - Wyrok NSA z 2006-12-19

.), § 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne...
właściwość organów orzekających w przedmiocie świadczeń rodzinnych w ten sposób, że w okresie od 1 maja 2004 roku do dnia 31 sierpnia 2005 roku świadczenia rodzinne...

IV SA/Wr 728/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-21

rodzinnego (art. 24 ust. 3a ustawy)., Zgodnie z art. 24 ust. 3b ustawy w przypadku, o którym mowa w ust. 3a, osoba do wniosku o świadczenie rodzinne uzależnione...
administracji żadnej swobody, co do jego interpretacji. Jednocześnie wskazuje, iż świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności (a takim jest niewątpliwie zasiłek...

II SA/Rz 802/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-13

, nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. Przepis ten ma charakter bezwzględnie wiążący organ orzekający...
o świadczenie rodzinne., W skardze do Sądu M. Sz. stwierdził, że obszerne uzasadnieniu zaskarżonej decyzji tylko częściowo jest zgodne z istniejącymi przepisami prawa...

II SA/Op 374/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-03-06

Odwoławczego w O. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w G...
., Decyzją z dnia 8 czerwca 2004r. Nr [...] wydaną z upoważnienia Burmistrza [...] - Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w G. przyznał E. P. świadczenia rodzinne w formie...

II SA/Lu 146/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-07

rodzinnych, w tym skutkujących ich utratą (art. 25 ust. 1 powyższej ustawy). Dlatego też każdorazowo osoba, która pobrała nienależnie świadczenie rodzinne, jest zobowiązana...
do ich zwrotu. Ustawodawca za nienależnie pobrane świadczenie, uznał świadczenie rodzinne wypłacone pomimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa...

II SA/Sz 312/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-12

z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uznania świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależne pobrane o d d a l a skargę Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją z dnia [... r...
. / po rozpatrzeniu odwołania C. M. od decyzji nr [...] z dnia [...] r. Prezydenta Miasta w sprawie uznania świadczeń rodzinnych za świadczenia nienależnie pobrane, utrzymało...

IV SA/Wr 690/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-11-28

o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz. 881), uchylił z dniem [...]r. decyzję własną z dnia [...]r. Nr [...] i przyznał W. D. zasiłek pielęgnacyjny z tytułu...
. 14-16 i art. 15 b tej ustawy., Zasiłek pielęgnacyjny podobnie jak wszystkie inne świadczenia rodzinne, ma charakter uprawnienia przyznawanego na wniosek strony...

II SA/Rz 826/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-12-13

sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 105, poz.881 ze zm.). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie w sprawie niepełnosprawności...
do daty, od której może zostać przyznany powyższy dodatek w przypadku złożenia wniosku o kontynuację świadczenia rodzinnego. Zdaniem organu odwoławczego oznaczać...
1   Następne >   +2   +5   +10   100