Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 14/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-11

, którym przyznano prawo świadczeń lub które spełniły warunki do ich nabycia przed wejściem w życie powołanej ustawy bez względu na datę zgłoszenia wniosku o świadczenia; 3...
budżetu państwa; - środków finansowych przeznaczonych na świadczenia. Według uzasadniania do projektu ustawy /druk sejmowy nr 1069/ przeprowadzenie zamierzonej...

SA/Wr 795/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-10-13

przypadkach, uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją materialną, rodzinną lub losową bezrobotnego, odstąpić od żądania zwrotu tego świadczenia., Jako zbyt daleko idące...
1. Decyzja organu zatrudnienia stanowi samoistną podstawę powstania obowiązku zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, bez konieczności wzruszenia w trybie wznowienia...

III AZP 27/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-12-18

o odsetki od należności za świadczenia wynikające ze stosunku służbowego w Urzędzie Ochrony Państwa i innych pokrewnych służb jest sprawą administracyjną czy cywilną?, podjął...
świadczenia z dniem 1 kwietnia 1991 r. przed jego wejściem w życie, lecz dopiero po wydaniu przepisów określających normy umundurowania funkcjonariuszy UOP...

SA/Wr 211/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-03-06

gdy wypłata zasiłku dla bezrobotnego z Funduszu Pracy dokonana została na podstawie decyzji administracyjnej o przyznaniu zasiłku, warunkiem żądania zwrotu tego świadczenia...
dla bezrobotnych z dniem 12 września 1991 r. i o zwrocie świadczenia pobranego nienależnie z Funduszu Pracy za okres od dnia 14 lutego do dnia 11 września 1991 r. w wysokości...

II SA 101/92 - Wyrok NSA z 1992-03-18

/świadczenie pracy oraz wypłata wynagrodzenia/. Skoro w okresie urlopu bezpłatnego skarżącego trwał stosunek pracy, to należy to uwzględnić przy stosowaniu przepisu art. 20...
mają kłopoty z budżetem rodzinnym. Dlatego w okresie od dnia 4 października 1990 r. do dnia 30 września 1991 r. wziął bezpłatny urlop w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym...

II SA 1728/92 - Wyrok NSA z 1992-12-18

i dodatek osłonowy., Od dnia 1 stycznia 1990 r. podwyższone zostały żołnierzom świadczenia emerytalno-rentowe. Ustalono w związku z tym, że według nowych zasad Januszowi K...
1974 r. o uposażeniu żołnierzy uposażenie zasadnicze w wysokości otrzymywanej na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym, to jest po 467 340 zł, oraz dodatek rodzinny...

V SA 854/92 - Wyrok NSA z 1992-11-12

. 324 ze zm./ należy stwierdzić, że artykuł ten - tworząc nowe formy organizacyjne świadczenia pomocy prawnej /obsługi prawnej/ w postaci spółek i spółdzielni z udziałem...
adwokatów i radców prawnych - wyraźnie ogranicza w ust. 2 świadczenie pomocy prawnej w tych formach w postaci zastępstwa procesowego do adwokatów i radców prawnych. Oznacza...

II SA 609/92 - Wyrok NSA z 1992-07-27

, przysługują świadczenia przewidziane w art. 10 ust. 3 tej ustawy, to znaczy wynagrodzenie obliczone jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy za czas pozostawania bez pracy...
, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Świadczenia te pokrywa się ze Skarbu Państwa /art. 33 ust. 4 omawianej ustawy/., Pracownik pobierający wynagrodzenie ze Skarbu Państwa...

K 1/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-10-20

par. 4 pkt 5 Kpa sformułowania 'chyba, że cudzoziemiec przebywa legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej' świadczy o woli ustawodawcy przyznania sądowi administracyjnemu...
/. Przy wydawaniu decyzji zobowiązano organ do uwzględnienia stanu zdrowia cudzoziemca, jako sytuacji rodzinnej, jak również potrzeby zabezpieczenia jego mienia /art. 17...