Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 2409/94 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1995-10-06

status bezrobotnego i nie był on uprawniony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych, jak również zasiłków rodzinnego i pielęgnacyjnego. Pobrane świadczenia zatem...
bezrobotną i nie przysługują mu przyznane świadczenia z Funduszu Pracy ani pobierane zasiłki rodzinny i pielęgnacyjny. Wypłacone przez Rejonowy Urząd Pracy powyższe...

SA/Wr 378/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-10-30

. Ryszard G. otrzymuje świadczenie rentowe dla poszkodowanego przyznane przez Niemiecki Zakład Ubezpieczeń w W. W lipcu 1994 r. zwrócił się do Urzędu Skarbowego w K...
. z prośbą o zwolnienie od podatku dochodowego otrzymywanego z zagranicy świadczenia twierdząc, że renta ta opodatkowana jest za granicą., Urząd Skarbowy odmówił zwolnienia...

II PZP 2/95 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-06-29

Decyzja inspektora sanitarnego stwierdzająca chorobę zawodową lub brak podstaw do jej stwierdzenia nie wiąże sądu powszechnego rozpoznającego sprawę o świadczenia...
Administracyjny wniesionej na nią skargi, wiąże sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenie z tytułu choroby zawodowej?, 2. Czy wymieniona w punkcie 1 ostateczna decyzja...

II SA 1531/94 - Wyrok NSA z 1995-02-06

Kpa z tego tylko powodu, że osoba bezrobotna i samotnie wychowująca małoletnie dziecko, na które pobiera zasiłek rodzinny, utraciwszy prawo do zasiłku dla bezrobotnych...
okresu jego pobierania, a jest osobą samotnie wychowującą dziecko, na które pobiera zasiłek rodzinny., Kierownik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w (...) decyzją z dnia 18 lipca...

II SA 89/95 - Wyrok NSA z 1995-09-04

się o zarejestrowanie jej jako bezrobotnej i związana z tym świadczeniem dla bezrobotnych nie pozostaje w faktycznej wspólności małżeńskiej z małżonkiem rolnikiem...
Błędny jest pogląd prawny, że skoro polskie prawo rodzinne nie zna instytucji separacji małżeńskiej, to brak jest podstaw do traktowania małżonków będących w separacji...

SA/Po 437/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-05-18

przez poszczególnych członków rodziny jest przeznaczony na wspólne zaspokajanie jej potrzeb, wspólnie konsumowany. Podatki dochodowe o orientacji rodzinnej mają zróżnicowany charakter...
, czy odrębne opodatkowanie dochodów rodziców i dzieci, odsyłając w tym względzie do przepisów prawa rodzinnego, regulującego stosunki majątkowe pomiędzy dziećmi...

SA/Ka 2078/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-11-14

i bezrobociu stanowi, że pracownikom zatrudnionym w szczególnych warunkach przysługują świadczenia na zasadach i w wysokości określonych w art. 54 i art. 55., W doktrynie...
grupy syna i jest to renta rodzinna po zmarłej matce, a żonie skarżącego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł o utrzymanie w mocy zaskarżonej decyzji...

III ARN 75/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-01-11

lub - przy braku takiego zaświadczenia - gdy:, b/ w aktach sprawy znajdują się wystarczające dane o stanie rodzinnym, majątku i dochodach strony wnoszącej o zwolnienie jej od kosztów...
odpowiednie zaświadczenie organu administracji o stanie rodzinnym, majątku i dochodach strony oraz - w przypadku braku takowego zaświadczenia - czy odpowiednich danych...

SA/Po 445/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-06-22

i Spółdzielnie 'S.' w S. Ponadto Małgorzata Z. powołała się w uzasadnieniu odwołania na swoją bardzo trudną sytuację materialną i rodzinną. Izba Skarbowa w Z.G. decyzją z dnia...

III SA 716/95 - Wyrok NSA z 1995-12-06

1994 r. poniósł stratę w sumie 75.873.000 zł co świadczy o utracie możliwości płatniczych., W odpowiedzi na skargę Izba Skarbowa wniosła o jej oddalenie., Naczelny Sąd...
decyzji w I instancji dokonały oceny sytuacji rodzinnej i majątkowej skarżącego., Sąd nie podzielił poglądu Jana B., że w zasadzie popełnionym przez niego nieprawidłowościom...
1   Następne >   2