Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA 1414/81 - Wyrok NSA z 1981-07-07

, o jakiej mówi się w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U....
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U. nr 32 poz. 140/ i podał...

SA/Wr 45/81 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1981-09-25

zajmuje lokal mieszkalny, należy - w razie wątpliwości - każdorazowo oceniać w świetle całokształtu jego sytuacji życiowej, a zwłaszcza stosunków zawodowych i rodzinnych...
odwoławczym przeprowadzono rozprawę oraz ponowną wizję lokalną w obecności zainteresowanej; zdaniem organu, w trakcie wizji 'nie stwierdzono faktów świadczących o tym, że lokal...

SA 755/80 - Wyrok NSA z 1981-01-07

Z treści art. 45 ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin /Dz.U. nr 32 poz. 140/ wynika...
o przejęcie gospodarstwa rolnego przez Państwo w zamian za rentę, z powołaniem się na motywy osobiste, wynikające ze stosunków rodzinnych panujących między rolnikiem a jego prawnym...

SA 767/81 - Wyrok NSA z 1981-04-27

Instrukcja nr 5/68 Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 29 lutego 1968 r. w sprawie pomocy społecznej w formie świadczeń pieniężnych /Dz.Urz. MZiOS nr 6 poz. 33...
nie ma ona podstaw domagać się od siostrzenicy środków utrzymania, albowiem - stosownie do przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego - obowiązek alimentacyjny obciąża...

SA 314/81 - Wyrok NSA z 1981-03-19

do miejscowego przedszkola oraz do szkoły podstawowej. Okoliczności te miały świadczyć o 'całkowitym ześrodkowaniu stosunków osobistych, rodzinnych i zarobkowych w miejscowości G...
- nie może być oceniany w oderwaniu od innych okoliczności występujących w sprawie, takich jak zamieszkanie oraz 'ześrodkowanie' stosunków rodzinnych. Przepis ten ponadto dotyczy...

SA 811/81 - Wyrok NSA z 1981-05-26

z zagranicą. Podkreślili, że dzięki wysokiej jakości świadczonych przez nich usług do swoich klientów zaliczali m.in. Urząd Województwa Wrocławskiego i Miasta Wrocławia...
, że na terenie objętym jego właściwością sieć placówek świadczących usługi w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych w dostatecznym stanie pokrywa istniejące potrzeby...