Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 206/98 - Wyrok NSA z 1999-01-14

się na swoją trudną sytuację materialną gdyż obydwoje z żoną są bezrobotnymi bez prawa do zasiłku. Jedynym ich dochodem na 5-cio osobową rodzinę są świadczenia rodzinne...
zatrudnienia, brak uprawnień do renty rodzinnej po osobie na której ciążył obowiązek alimentacyjny, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów...

II SA/Lu 564/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-03-25

ze zm./ prawa do pobierania świadczenia z tytułu renty rodzinnej w zbiegu z uprawnieniami do świadczeń rentowych z innych tytułów, nie powoduje wyłączenia uprawnionego...
świadczenie wybrane przez tę osobę lub korzystniejsze. Skarżący dokonał wyboru świadczeń, tj. wybrał rentę 'uczniowską', którą następnie zamienił na rentę rodzinną. Fakt...

V SA 1257/98 - Wyrok NSA z 1999-01-07

Regulacja prawna ograniczająca uprawniania do świadczenia pieniężnego z tytułu pracy przymusowej w warunkach deportacji w latach 1939-1945 do osób, które prócz...
., Państwo, finansując ze swego budżetu /art. 6 ustawy z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonych...

SA/Sz 1045/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-05-19

się na takie, a nie inne, określenie warunków wykonania świadczenia art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm...
gospodarczego z osobą, której przysługują szczególne ulgi w podatku dochodowym albo też wykonywanie przez podatnika świadczenia dla innego podatnika na warunkach rażąco...

FPS 8/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-11-15

pojęcie powiązań rodzinnych, a w ust. 6 - powiązań kapitałowych/,, - ustalenie za wykonane świadczenie cen niższych lub wyższych od cen rynkowych,, - wpływ powyższego związku...
i za 1996 r. o 2.688,90 zł. Zawyżenie kosztów dotyczyło z kolei kwot wypłaconych byłemu prezesowi z tytułu umów zawieranych z samym sobą o świadczenie usług akwizycyjnych...

II SA/Łd 1670/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-27

przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego /rodzinnego/ a wywiad przeprowadza pracownik socjalny. Pismo Jadwigi K. z dnia 12 maja 1998...
, że decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wymaga przeprowadzenia uprzednio wywiadu środowiskowego/rodzinnego/. Przepis ten wprowadził generalny nakaz...

II SA/Łd 1439/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-14

świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielanie pomocy, a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny...
sześcioosobową rodzinę, a zarobki maksymalnie sięgają 1.053,10 zł miesięcznie z dodatkiem rodzinnym. Skarżący wskazał, że po opłaceniu stałych świadczeń, nie wystarcza pieniędzy...

V SA 230/99 - Wyrok NSA z 1999-08-03

i rodzinnego' nie jest zasadny na tle praktyki /na tle stosowania Konwencji Europejskiej/ nakazującej ocenę sytuacji cudzoziemca z punktu widzenia ewentualnego naruszenia...
jego prawa do prywatności /życia rodzinnego/ dokonywać nie z punktu widzenia kryteriów formalnych i hipotetycznych, ale faktycznych i realnych. Naczelny Sąd...

I SA/Po 1289/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1999-08-19

./, obligują organy podatkowe, do uwzględnienia powiązań rodzinnych i kapitałowych w ocenie prawidłowości rozliczania podatku należnego w podatku od towarów i usług w oparciu...
i nabywcy. Firma nie wykazuje sprzedaży bezrachunkowej. Kontrola podatkowa w Przedsiębiorstwie Wytwórczym, 'J.' wykazała, że istnieją powiązania kapitałowe, rodzinne i osobowe...

III RN 184/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-04-22

miejscowości w dniu wykonania świadczenia, a nie faktycznych cen sprzedaży, niższych od 25 do 39 procent od cen przeciętnych. Podniesiono w rewizji nadzwyczajnej, iż zasadą...
, za wykonane świadczenia, cen niższych lub wyższych niż ceny rynkowe stosowane w danej miejscowości w dacie wykonania świadczenia, organ podatkowy może określić wysokość cen...
1   Następne >   +2   4