Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 1000/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-19

rodzinnych J. B. (dalej jako 'skarżąca') była nienależnie pobranym świadczeniem i zobowiązano skarżącą do zwrotu ww. kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie...
prawo do świadczeń rodzinnych m.in. na dziecko D. B. w okresie zasiłkowym 2010/2011. Świadczenia zostały wypłacone od [...] maja 2011 r. do [...] października 2011 r...

I SA/Wa 2406/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-15

., bez rozpoznania W konsekwencji Wojewoda [...] decyzją nr [...] z dnia [...] maja 2021 r., uznał, że świadczenia rodzinne w wysokości [...] zł wypłacone skarżącej...
świadczeń rodzinnych, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Wojewoda podał jednocześnie, że powyższe świadczenia zostały skarżącej przyznane...

I SA/Wa 1278/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-25

z dnia 17 lutego 2022 r. nr DSZ-V.5321.1.1393.2.2021.AC w przedmiocie ustalenia i zobowiązania do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę. I SA...
dochodowego. Świadczenia przyznane przez organ zostały wypłacone., Następnie Wojewoda [...] decyzją z 18 listopada 2021 r. uznał, że zasiłek rodzinny w kwocie 156 zł...

III SA/Kr 970/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-10

austriacką tj. [...] z dnia 23 lutego 2012 r. wynika, że R. M. w okresie od lipca 2011 r. do grudnia 2011 r. pobrał za granicą świadczenia rodzinne w wysokości 11545, 30...
PLN. Porównanie kwot z wysokością świadczenia należnego według ustawodawstwa polskiego wskazuje, iż świadczenie rodzinne na terenie Austrii jest wyższe niż przewidziane...

I SA/Wa 959/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

mu żadne świadczenia rodzinne., Rozpoznając sprawę Minister wskazał, że stosownie do przepisów art. 1 ust. 2 i 3 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz...
mają otrzymywać świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym...

I SA/Wa 958/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej...
o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...

I SA/Wa 957/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-11-03

., że zasiłek rodzinny wraz z dodatkami w kwocie 1472 zł, wypłacony W. P. w okresie od 1 maja 2015 r. do 31 października 2015 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega...
r. do 31 października 2015 r., Od decyzji Wojewody odwołanie złożył W. P. wskazując, że z Niemiec nie przysługują panu żadne świadczenia rodzinne., Rozpoznając sprawę...

I SA/Wa 956/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-24

. U. z 2020 r., poz. 111 ze zm.), utrzymał w mocy decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 października 2021 r. nr 3781/ŚR/2021 ustalającą świadczenia rodzinne wypłacone...
rodzinny w kwocie [...] zł wypłacony skarżącej za okres od 1 października 2017 r. do 31 października 2018 r. jest świadczeniem nienależnie pobranym i podlega zwrotowi wraz...

I SA/Wa 756/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-01

. W konsekwencji Wojewoda Podkarpacki decyzją nr PUW/001509/N/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. uznał, iż świadczenia rodzinne w wysokości 3 032 zł wypłacone skarżącej na dzieci R. R...
nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, organ I instancji wskazał art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Minister wskazał, że powyższe świadczenia...

I SA/Wa 494/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-07-20

stanie faktycznym i prawnym., Świadczenia rodzinne zostały przyznane Skarżącej na podstawie decyzji Prezydenta Miasta [...] z [...] listopada 2011 r. nr [...] na okres od 1...
. zawiadomił Skarżącą o pozostawieniu jej wniosku bez rozpatrzenia., W konsekwencji Wojewoda [...] ww. decyzją z [...] lipca 2021 r. stwierdził, że świadczenia rodzinne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100