Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Bd 959/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-12-14

., poz. 1830 ), orzekł o uznaniu następujących świadczeń jako świadczeń nienależnie pobranych:, . świadczenia rodzinne przyznane na okres zasiłkowy 2011/2012, od [...].08.2012...
[...].10.2014 r., nr [...].JR. uchylono od [...].07.2012 r. decyzję własną przyznającą wnioskodawczyni świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2011/2012., Przekazany...

IV SA/Gl 1009/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-12

. do kwietnia 2010 r. w wysokości 5.661 zł za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne oraz zobowiązał stronę do zwrotu ww. świadczeń we wskazanej kwocie łącznie z ustawowymi...
z art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych podstawa do uchylenia prawa do zasiłku, w tym aby strona pobrała nienależne świadczenia rodzinne., Natomiast decyzjami...

IV SA/Gl 19/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-08-12

[...]r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie z dnia [...]r., Następnie Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...]r. ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone R.W. od 1...
z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się między innymi świadczenia rodzinne przyznane na podstawie...

IV SA/Gl 272/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-11-08

z dnia [...] r. utrzymało w mocy rozstrzygnięcie z dnia [...] r., Następnie Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...] r. ustalił, że świadczenia rodzinne wypłacone R.W. od 01...
. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się między innymi świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji...

III SA/Kr 443/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-08-11

., Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych, za nienależne pobrane świadczenia rodzinne uznaje się kwoty wypłacone w przypadku, o których mowa w art. 23a...
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, do dnia wydania decyzji o uchyleniu decyzji przyznającej świadczenia rodzinne. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy osoba...

III SA/Kr 1324/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-29

Odwoławczego z dnia 29 lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie uznania za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu...
. orzekające o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenie rodzinne za okres od 1 grudnia 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. w wysokości 4 277,00 zł., Powyższe rozstrzygnięcie...

II SA/Bd 872/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-09-28

. o świadczeniach rodzinnych, uznał, że świadczenia rodzinne przyznane w formie zasiłku pielęgnacyjnego od [...].2011r. do [...].2012r. oraz od [...].2012r...
świadczenia rodzinne na swoje dzieci w okresie od [...].2011r. do [...].2012r., E. N. w okresie od [...].2005r. do [...].2011r. była osobą wykonującą działalność zawodową...

I OSK 3157/14 - Wyrok NSA z 2016-06-14

rodzinne o zmianach wpływających na prawo do świadczenia - w szczególności właśnie o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, co zostało wyraźnie wyartykułowane...
, przez Zastępcę Naczelnika Wydziału Świadczeń Rodzinnych przyznano skarżącemu świadczenie pielęgnacyjne w związku z opieką nad niepełnosprawną córką N. S. na okres od dnia 1...

II SA/Lu 269/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-01

[...] listopada 2014 r., wydaną z upoważnienia Wójta Gminy T., nakazano zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w postaci zasiłku pielęgnacyjnego pobranego przez H...
, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Przesłanki zwrotu nienależnie pobranego świadczenia określa natomiast art. 30 ust. 2 ustawy...

II SA/Lu 492/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-08-04

rodzinnych, do których zalicza się powyższe świadczenia rodzinne (art. 2 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych), jest przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej...
zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100