Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 861/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-03-13

pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 31.07.2015 r. w wysokości 15.759,00zł.;, 2. żądania zwrotu...
ustalenia, że K. K. pobrała nienależnie świadczenia rodzinne w formie zasiłku pielęgnacyjnego za okres od 01.01.2007 r. do 30.06.2007 r. w wysokości 918,00 zł. oraz w części...

I OSK 274/18 - Wyrok NSA z 2018-06-29

, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji Burmistrza P. z dnia [...] listopada 2010 r. w okresie od dnia 1 do dnia 31 października 2011 r. w łącznej kwocie...
w zw. z art. 23a ust. 9 ustawy, uznał, że wypłacone M. W. świadczenia rodzinne w łącznej kwocie [...] zł w tym okresie, tj. kiedy ojciec dzieci stał się uprawniony...

III SA/Kr 807/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-05

., poz. 1952 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia [...] 2018 r. nr [...] w sprawie: (1) ustalenia, że świadczenia rodzinne...
świadczenie rodzinne, (2) zobowiązania skarżącego do zwrotu świadczeń nienależnie pobranych określonych w pkt 1 decyzji wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi...

IV SA/Gl 578/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-04

. 30 ust. 1 i 2 uśr - osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Przy czym, jak zaznaczył, ich mocą za nienależnie pobrane...
świadczenia rodzinne uważa się:, 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie, zawieszenie prawa do świadczeń rodzinnych lub zmniejszenie...

I OSK 412/18 - Wyrok NSA z 2018-06-29

. 8 ustawy (Dz.U. z 2015 r. poz. 114, z późn. zm.), orzekł, że świadczenia rodzinne wypłacone M. W. na podstawie decyzji Burmistrza P. z dnia [...] lutego 2011 r...
, tj. od dnia 1 do dnia 31 października 2011 r. Powołując się na art. 30 ust. 2 pkt 3 w zw. z art. 23a ust. 9 ustawy, uznał, że wypłacone M. W. świadczenie rodzinne...

II SA/Rz 4/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-02-20

r. nr [...]., Następnie decyzją z dnia [...] czerwca 2015 r. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1...
. nr [...] organ I instancji ustalił, że świadczenia rodzinne pobrane przez skarżącą w okresie od 1 października 2006 r. do 31 sierpnia 2008 r. w łącznej wysokości 10.197 zł...

IV SA/Gl 504/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-04-09

. i K. S. Decyzją nr [...] z dnia [...] przyznano stronie wnioskowane świadczenia rodzinne na okres od 1.11. 2014 r. do 31.10.2015 r., Następnie po wznowieniu...
od 1.11.2014 r. do 31.10.2015 r., Dalej organ wyjaśnił, że zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...

IV SA/Po 1020/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-01-24

Odwoławczego w P. z dnia [...] 2017 r. nr [..] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia i zwrotu nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oddala skargę Samorządowe...
.) Marszałek Województwa W. orzekł o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego - zasiłku pielęgnacyjnego za okres od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 30 kwietnia...

VIII SA/Wa 468/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-18

świadczenia za nienależne i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych postanawia: poinformować Prezesa Rady Ministrów o istotnych naruszeniach prawa występujących...
. w przedmiocie uznania świadczenia za nienależne i zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym sprawy...

III SA/Kr 1141/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-14

mających wpływ na pobieranie świadczeń rodzinnych strona jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. W związku...
o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, świadczenia rodzinne pobrane przez J. Ł. w okresie od 01.03.2013 r. do 31.10.2013 r...
1   Następne >   +2   +5   +10   100