Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Bk 589/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-12-14

Przy ustalaniu wysokości dochodu, którego podstawę stanowią przychody podlegające opodatkowaniu, organy przyznające świadczenia rodzinne opierają się na treści...
. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie zasiłku rodzinnego na dziecko i dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem oddala skargę.- Decyzją z dnia...

II SA/Łd 647/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-12-03

D.W. przyznania świadczenia w formie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka na syna P.K., w kwocie 170 zł miesięcznie, na okres od 1 maja...
określonej w ustawie o świadczeniach rodzinnych do przyznania w./w. świadczenia., W myśl ustawy o zasiłkach rodzinnych (art. 12 ust. 6) w przypadku zbiegu prawa...

II SA/Lu 672/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-11-17

postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 45, poz. 433) oraz art. 138 §1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst...
i materialnej wnioskującej o przyznanie tego świadczenia. Przy czym jeżeli nie zostaną spełnione przesłanki dotyczące sytuacji rodzinnej, niecelowym jest rozpoznawanie przesłanek...

II SA/Rz 741/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-17

wyrażeń normatywnych na użytek postępowań w sprawach o świadczenia rodzinne., W przepisie tym została zawarta definicja rodziny (art. 3 pkt 16) oraz definicja dziecka (art. 3...
wniosku jest wymieniony w art. 23 ustawy. W świetle tego przepisu skarżącej przysługiwała legitymacja do ubiegania się o świadczenia rodzinne z tej ustawy., Prawo do świadczeń...

II SA/Ol 483/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-10-14

przysługuje to świadczenie. Stosownie bowiem do art. 24 ust. l i 2 ww. ustawy prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na okres zasiłkowy, z wyjątkiem świadczenia m.in. zasiłku...
oraz dodatki do zasiłku rodzinnego i świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne. Zatem zasadą jest, iż prawo do świadczeń rodzinnych ustala...

II SA/Lu 775/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-23

bez jej zgody decyzji ostatecznej Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia [...]. przyznającej świadczenia w formie zasiłków rodzinnych wraz...
postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych wskazują wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie...

II SA/Lu 789/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-29

w jej ocenie winien znaleźć zastosowanie mechanizm przewidziany dla pozostałych osób ubiegających się o świadczenia rodzinne, statuowany w art. 5 przywoływanej ustawy...
administracyjne stanowiło świadczenie w postaci dodatku do zasiłku rodzinnego, skoro art. 60 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych odwołuje...

II SA/Bd 720/04 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2004-10-05

28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych, wniosek o świadczenie rodzinne składa się w Urzędzie właściwym według miejsca zamieszkania., Za miejsce zamieszkania osoby...
ubiegającej się o świadczenie rodzinne przyjmuje się miejscowość gdzie strona ma swoje centrum życiowe i prowadzi gospodarstwo domowe., Z przedstawionych dokumentów w sprawie...

II SA/Bk 465/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2004-10-19

Kolegium Odwoławczego w Ł. z dnia [...] czerwca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia rodzinnego w formie przyznania dodatku. oddala skargę, Decyzją...
świadczenia rodzinnego w postaci dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1.05.2004 r. ustalone na siebie świadczenie...

II SA/Ol 639/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-11-23

świadczenie pielęgnacyjne do dnia 31 sierpnia 2005r. Organ odwoławczy dokonując wykładni art. 17 i 58 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych wskazał...
nie ma orzeczonej niepełnosprawności. Ani w nowych przepisach o świadczeniach rodzinnych, ani też w poprzedniej ustawie nie przewidziano możliwości przyznania świadczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100