Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Wr 1904/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1994-04-15

przepisów do bezpośredniego brzmienia 'zasiłek rodzinny', pominięcie faktu, iż otrzymywane świadczenie w wysokości 250 DM stanowi ułamkową wielkość najniższego świadczenia...
wojennych i wojskowych oraz ich rodzin., Nie można przyjąć, iż otrzymywane przez skarżącą świadczenie jest 'dodatkiem wdowim', czy też 'zasiłkiem rodzinnym' i podlega...

SA/Po 883/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-06-09

charakteru świadczenia otrzymanego od J.J.D. Podniosła w szczególności, że alimentacyjnego charakteru tego świadczenia nie podważa fakt zakupienia mieszkania na jej nazwisko...
., Dla dokonywanej przez organy podatkowe oceny charakteru świadczenia istotny jest moment jego spełnienia. W niniejszej sprawie, opierając się na dowodzie z przesłuchania A.Z.-D...

II PZP 4/94 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1994-06-16

., 2. Sąd powszechny rozpoznający sprawę o świadczenia z tytułu choroby zawodowej nie jest związany decyzją inspektora sanitarnego. Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora...
z postępowaniem przed organem rentowym o świadczenia z tytułu inwalidztwa spowodowanego chorobą zawodową, są sprawami należącymi do właściwości innych sądów, o jakich...

III ARN 86/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-02-04

Osoba, która jako dziecko po aresztowaniu obojga rodziców i konfiskacie domu rodzinnego umieszczona została przymusowo w rodzinie niemieckiej, zapisana do niemieckiej...
rodzinny Waleriana D. został przez władze niemieckie skonfiskowany. Troje małoletnich dzieci małżonków D. zostało przekazanych rodzinom niemieckich rolników; Walerian D...

SA/Gd 1385/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-04-15

w żadnym zakresie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej /Dz.U. nr 41 poz. 324/ tj. świadczenie...
lub politycznych obywateli. Wysokość podatków przewidzianych poszczególnymi ustawami nie jest też uzależniona od warunków rodzinnych podatnika. oddala skargę. J. K. wykonujący...

SA/Kr 3032/93 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1994-05-18

rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz dodatków dla sierot...
. Według pierwszego z nich przez rentę lub emeryturę rozumie się kwotę świadczeń emerytalnych lub rentowych wraz ze wzrostami i dodatkami, z wyłączeniem dodatków rodzinnych...

I SA 336/94 - Wyrok NSA z 1994-06-17

one, że dochód na członka rodziny nie osiąga poziomu, który wyłączałby Kazimierza S. z kręgu osób uprawnionych do uzyskania świadczenia. Jednakże decyzja odmowna...
być dla skarżącego wskazówką, że nawet naprawdę potrzebujący nie zawsze mogą uzyskać świadczenia ze środków społecznych, środki te bowiem są ograniczone. W takiej...

V SA 49/94 - Wyrok NSA z 1994-05-12

. Ustalono również, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych Wydział Alimentów przyznał w związku z tym Arturowi i Markowi G. świadczenie pieniężne, które od tego czasu jest im wypłacane...
, iż Leon Ś. prawomocnym wyrokiem sądowym został zobowiązany do świadczeń alimentacyjnych na rzecz Artura i marka G. i że od dłuższego czasu obowiązku tego nie wykonuje...

SA/Gd 2587/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-09-13

określonego co do wysokości świadczenia podatkowego /por. art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych - Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./ muszą...
. W odwołaniu skarżący wskazał na sytuację, w której doszło do złożenia przez niego pisma z dnia 6 maja 1993 r. /uznanego przez organ za świadczenia złożone po terminie...

SA/Ł 178/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1994-05-27

. Skarżąca wyjaśniła ponadto, że po śmierci męża znajdowała się w dość trudnej sytuacji finansowej, utrzymywała się z niewielkiej renty rodzinnej, wynoszącej w 1992 r. kwoty...
na skargę Izba Skarbowa w P. T. podtrzymała swoje dotychczasowe stanowisko, a jako dodatkowy argument, mający świadczyć o braku możliwości otrzymania przez skarżącą...
1   Następne >   2