Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Wr 465/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-11-23

świadczenia rodzinne (art. 25 ust.1 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oraz, że osoba, która pobrała nienależne świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu...
gospodarczej przez dotychczasowego jej pracodawcę poinformowała organ realizujący świadczenia rodzinne w dniu 27 listopada 2006 r. ponadto dodała, że nie może przedłożyć świadectwa...

II SA/Gd 610/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

lub osoba prowadząca działalność na własny rachunek w jednym z Państw Członkowskich otrzymuje świadczenia rodzinne na członków swojej rodziny zamieszkujących na terytorium innego...
nadto, iż w jej ocenie zasiłek pielęgnacyjny nie jest świadczeniem rodzinnym w rozumieniu definicji zawartej w rozporządzeniu nr 1408/71, gdyż przysługuje osobie...

IV SA/Po 440/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-11-07

z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U 105/05/881 ze zm. - dalej rozporządzenie), art. 104, art. 108...
. Gdy dochód powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenie nie przysługuje od miesiąca następującego po pierwszym pełnym...

II SA/Kr 1031/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-06

Przepis art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie upoważnia organu do jednoczesnego określenia, w tej samej decyzji, wysokości nienależnego świadczenia...
lub uchyleniu prawa do konkretnego świadczenia rodzinnego podlegającą zaskarżeniu, o wysokości nienależnie pobranego świadczenia, jak również orzeczenie w tej samej decyzji...

IV SA/Gl 1342/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-08-27

przyznającej stronie świadczenia rodzinne. Z przedłożonych następnie przez M. C. dowodów wynikało, że otrzymywała systematycznie od miesiąca [...] 2005 r., za pośrednictwem...
. Wyjaśnienie przez organ pierwszej instancji niespójności w informacjach komornika miało decydujące znaczenie dla ustalenia, czy M. C. od początku przysługiwało świadczenie rodzinne...

IV SA/Wr 780/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-04-25

jest od posiadania przez stronę dokumentów potwierdzających wymienione w ustawie uprawnienia - np. orzeczenia o niepełnosprawności i gdy prawo do świadczenia rodzinnego...
, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego. Z dokumentów sprawy wynika, że wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wpłynął...

II SA/Gd 609/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-12-19

nr 207), oraz art. 1, art. 17 i art. 21 ustawy o świadczeniach rodzinnych, odmówił ustalenia J. S. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na dziecko - M. S., W uzasadnieniu...
w jednym z Państw Członkowskich otrzymuje świadczenie rodzinne na członków swojej rodziny zamieszkujących na terytorium innego Państwa Członkowskiego, o ile druga osoba...

IV SA/Gl 1459/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-09-17

wskazał, że świadczenia rodzinne przyznano - zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych - od [...] (tj. od początku nowego okresu zasiłkowego...
. pobiera świadczenia rodzinne na swoją córkę Z. K., Decyzją z dnia [...] nr [...] działający z upoważnienia Prezydenta Miasta R. Ś. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych...

II SA/Bk 645/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-12-11

'nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym osoba złożyła wniosek o kontynuację świadczenia rodzinnego', jednak literalne czytanie tego przepisu prowadzi do wniosku...
łącznie z przepisem ust. 3b, jako fakt decydujący o terminie, od którego należy przyznać kontynuowane świadczenie rodzinne uzależnione od niepełnosprawności wskazuje, oprócz...

IV SA/Gl 349/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-05

. świadczenia rodzinne, w tym również dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania syna M. L., a następnie decyzją ostateczną z dnia [...]r...
. nr [...] po przeprowadzeniu wznowionego postępowania uchylono powołaną decyzję przyznającą świadczenia rodzinne i na nowo rozstrzygnięto o uprawnieniach do świadczeń rodzinnych nie przyznając...
1   Następne >   +2   +5   +10   100