Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 670/91 - Wyrok NSA z 1991-09-27

Pobieranie każdego świadczenia emerytalnego powoduje, że w świetle art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. 'a' ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zatrudnieniu /Dz.U. nr 75 poz. 446...
ze zm./ pobierający to świadczenie nie jest bezrobotnym i nie przysługuje mu zasiłek dla bezrobotnego, przewidziany w art. 15 tej ustawy. Naczelny Sąd Administracyjny...

II SA 839/90 - Wyrok NSA z 1991-01-30

Państwa za świadczenie emerytalne i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Burmistrza Miasta i Gminy...
za świadczenia emerytalne przyznane Zofii Z. W dniu 2 października 1990 r. sporządzono protokół przejęcia gospodarstwa na rzecz Państwa., Stanisław Z. odwołał się od powyższej decyzji...

II SA 842/91 - Wyrok NSA z 1991-10-24

im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka /art. 2 ust. 1 tej ustawy/. Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności...
uzasadniających udzielenie pomocy. Świadczenie pomocy społecznej powinno również służyć umacnianiu rodziny /art. 2 ust. 3/. Wreszcie w art. 2 ust. 4 omawianej ustawy...

SA/Wr 817/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-09-27

lub części podatku, nie znalazła się w sytuacji uprawniającej ją do przyznania świadczeń pomocy społecznej. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
, ponieważ i tej kwoty ze względu na sytuację rodzinną i majątkową nie jest w stanie zapłacić., Kolegium Odwoławcze przy Sejmiku Samorządowym Województwa W. decyzją nr S-K.O....

SA/Wr 673/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-08-13

utrzymania przedszkoli., Zasada ta nie wyłącza jednak możliwości ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli, które nie mieszczą się w zakresie ich zadań opiekuńczo...
na sfinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli. Zasada ta nie wyłącza jednak możliwości ustalania opłat za świadczenia przedszkoli, które nie mieszczą się w zakresie ich zadań...

II SA 643/91 - Wyrok NSA z 1991-10-04

, iż organ I instancji nie chce czynić żadnych starań o przyznanie jej tych świadczeń. W dniu 16 marca 1990 r. skarżąca wypełniła wnioski o emeryturę, ale oryginał zabrała...
rodzinnych /środowiskowych/, udzielaniem wyczerpujących ustnych i pisemnych informacji, a także wyjaśnień w kwestiach prawnych, nawiązano kontakt z notariuszem...

SA/Wr 520/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-06-28

, stanu wolnego. , Dnia 1 marca 1991 r. Burmistrz Miasta J. wyraził opinię o sytuacji rodzinnej poborowego, w której stwierdził, że Tomaszowi S. nie może być odroczona...
do wydania decyzji w sprawach świadczeń uzależnionych od inwalidztwa stanowi bądź orzeczenie obwodowej komisji lekarskiej, od którego nie wniesiono odwołania i nie zgłoszono...

SA/Ka 60/91 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1991-06-27

mających świadczyć o nieuwadze organu I instancji i braku jego staranności w toku prowadzonego postępowania odwołująca się wnioskodawczyni podniosła także i ten zarzut...
W. jest położona na terenie oznaczonym numerem 'A 54 MW'. Z wypisu tekstu do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta W. wynika, iż jest to 'teren mieszkalnictwa rodzinnego...