Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II SA/Sz 26/24 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-03-21

'skarżąca') w której:, - uznał świadczenie rodzinne, tj. zasiłek pielęgnacyjny wypłacony za okres od 1.05.2021 r. do 31.08.2023 r. w wysokości 6.043,52 zł za świadczenie...
wpłacone bez podstawy prawnej lub gdy taka podstawa odpadła. Organ wskazał, że o takim świadczeniu w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych można mówić wtedy...

II SA/Gl 1795/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-06

o świadczeniach rodzinnych poprzez jego niezastosowanie do ocen, czy pobrane świadczenie rodzinne może zostać uznane za nienależnie pobrane. Wskazano także na naruszenie...
otrzymywanych świadczeń, osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne...

II SA/Sz 52/24 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-03-14

(tj. Dz. U z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej: 'k.p.a.'), Prezydent Miasta S. orzekł o uznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku pielęgnacyjnego wypłaconego R. S. za okres...
do niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Podobnie w momencie składania wniosku...

II SA/Sz 1073/23 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-02-22

. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2023 r. poz. 775 ze zm.; dalej 'K.p.a'), wobec J. M. (dalej 'skarżąca') w której:, - uznał świadczenie rodzinne, tj. zasiłek...
powiadomienia organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Również, składając wniosek w dniu 6 kwietnia 2021 r...

II SA/Sz 56/24 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-03-14

') w której:, - uznał świadczenie rodzinne, tj. zasiłek pielęgnacyjny wypłacony na osobę uprawnioną - F. W. za okres od 1.04.2022 r. do 31.07.2023 r., w wysokości 3.453,44 zł...
. oraz z dnia 2 marca 2022 r. pouczył skarżącą o obowiązku niezwłocznego powiadomienia organu wypłacającego świadczenia rodzinne o zmianach mających wpływ na prawo do świadczeń...

II SA/Gl 17/24 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-03-27

Odwoławczego w Katowicach z dnia 10 listopada 2023 r. nr SKO-PSŚ/41.5/3204/2023/22809 w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
1 u.ś.r.) do uznania, że strona pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, Kolegium podzieliło stanowisko organu I instancji., Skarżąca złożyła skargę do Wojewódzkiego...

II SA/Sz 112/24 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2024-03-27

') w której:, - ustalił wysokość nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego w kwocie łącznej 5.180,16 zł za okres od 1.07.2021 r. do 30.06.2023 r.;, - zobowiązał skarżącego do zwrotu...
do świadczeń rodzinnych w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoba nienależnie pobrała świadczenie...

II SA/Gl 1766/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-29

z dnia 13 września 2023 r. nr SKO.PSŚ/41.5/2460/2023/17857/IA w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Z kolei zgodnie z ust. 2 pkt 1 za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa...

II SA/Gl 1424/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-01-18

Odwoławczego w Katowicach z dnia 19 czerwca 2023 r. nr SKO.PŚS/41.5/1586/2023/12199 w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego uchyla zaskarżoną decyzję...
całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona., Zasadą jest, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana...

II SA/Gl 1712/23 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2024-02-08

tego świadczenie za okres od grudnia 2022 r. do marca 2023 r. w łącznej wysokości 863,36 zł stanowią nienależnie pobrane świadczenie rodzinne., W odwołaniu od powyższej decyzji...
na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona., Zasadą jest, że osoba, która pobrała nienależnie świadczenia rodzinne, jest obowiązana...
1   Następne >   +2   +5   +10   98