Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA 581/00 - Wyrok NSA z 2000-07-11

i usprawiedliwione przeszkody, uniemożliwiające wypracowanie prawa do świadczenia ubezpieczeniowego w zwykłym trybie., Odmawiając przyznania dzieciom skarżącej renty rodzinnej w drodze...
prawa do świadczenia w drodze wyjątku od stażu ubezpieczeniowego. W świetle omawianego przepisu ważne są przede wszystkim powody, dla których nie było możliwe spełnienie...

II SA 1392/00 - Wyrok NSA z 2000-11-20

odnosi się bowiem zarówno do faktu przyznania prawa do świadczenia, jak i daty powstania tego prawa., W tej sytuacji renta rodzinna po zmarłym Januszu P. przysługuje...
Świadczenia przyznawane uznaniowo nie mogą być utożsamiane ze świadczeniami, które muszą być przyznane po spełnieniu określonych ustawowych warunków. Te pierwsze...

II SA 814/00 - Wyrok NSA z 2000-09-25

renty rodzinnej. Skarżąca kwalifikuje się do uzyskania świadczenia z tytułu pomocy społecznej, a nie do przyznania świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego., Mając...
ubezpieczeniowy nie jest jedyną i decydującą przesłanką przyznania świadczeń w szczególnym trybie. Ponieważ są to jednak świadczenia z zakresu ubezpieczeń społecznych...

II SA/Łd 737/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-11-15

przez rodzinę z innych form świadczeń m.in. zasiłku rodzinnego i pielęgnacyjnego czy opłacenia na parę miesięcy kosztów śniadań dla dwójki dzieci w szkole - w sytuacji gdy świadczona...
być odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy a świadczenie pomocy społecznej powinno służyć również umacnianiu rodziny /ust. 3/. W myśl ust. 4 art. 2 potrzeby...

II SA 1211/00 - Wyrok NSA z 2000-10-30

Wykorzystanie renty rodzinnej w trybie zwykłym wyklucza możliwość ponownego jej uzyskania w drodze wyjątku w trybie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r...
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 8 marca 2000 r. (...) w przedmiocie przyznania renty rodzinnej w drodze wyjątku - skargę oddala. Aneta K. /mężatka, urodzona 17 maja...

II SA 2316/99 - Wyrok NSA z 2000-03-15

Udzielane na podstawie art. 83 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych /Dz.U. nr 162 poz. 1118/ świadczenie w drodze...
wyjątku jest w przypadku dziecka pochodne od uprawnienia ojca /lub innego członka rodziny/., Jeżeli ojciec nie spełnia warunku bycia ubezpieczonym, takie świadczenie...

II SA 1243/00 - Wyrok NSA z 2000-10-12

powołanej ustawy. Dlatego też data przyznania prawa do świadczenia jest każdorazowo określana w decyzji. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Krystyny...
i rentach ma charakter uznaniowy, dotyczący nie tylko w zakresie przyznania prawa do świadczenia, ale również dalej powstanie tego prawa., Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

I SA/Łd 1583/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-05-12

konwalidacji czynności dokonanej bez zachowania przewidzianej ustawą, formy pod warunkiem spełnienia świadczenia wynikającego z umowy. Umowa renty będąca przedmiotem analizy...
z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz.U. 1993 nr 90 poz. 416 ze zm./, gdyby świadczenia rentowe z niej wynikające zostały spełnione...

II SA 466/00 - Wyrok NSA z 2000-11-08

Świadczenia w drodze wyjątku, przyznawane na podstawie przepisu art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń...
legitymacji spadkobiercom strony do zaskarżania do NSA decyzji odmawiającej przyznania świadczenia. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Barbary G...

II SA/Lu 1605/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-01-06

Ustalenie wysokości nienależnie pobranego świadczenia z pomocy społecznej oraz określenie terminu jego zwrotu nie dokonuje się w formie decyzji administracyjnej...
orzekającej o wysokości i terminie zwrotu świadczenia nienależnie pobranego /pkt 3 i 4 decyzji organu I instancji/;, II. w pozostałej części oddala skargę; (...) Zastępca Dyrektora...
1   Następne >   +2   6