Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Op 276/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
ustawie, o świadczeniach rodzinnych) jest zawieszane, jeżeli w tym samym okresie i dla tego samego członka rodziny przyznane są świadczenia tylko zgodnie z krajowym...

II SA/Op 303/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 28 lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego 1) uchyla zaskarżoną...
stycznia 2006 r. do 31 października 2008 r. w łącznej kwocie 5130 zł, jest nienależnie pobranym świadczeniem rodzinnym., Wydanie zaskarżonej decyzji poprzedziło postępowanie...

IV SA/Po 133/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-29

roku Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2000, nr 98, poz. 1071 ze zm., dalej kpa) orzekł o:, 1) uznaniu, że świadczenia rodzinne przyznane na podstawie decyzji Wójta...
miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczenia rodzinnego do dnia spłaty na konto BS W. nr [...]. Kwota odsetek na dzień wydania niniejszej decyzji wynosiła [...] zł...

II SA/Łd 267/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K. i W.K. Decyzja ta jest ostateczna., W dalszej kolejności Marszałek Województwa...
decyzji organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dziecko W.K. w kwocie po 53 zł miesięcznie na okres od dnia 1 lipca do dnia 31...

II SA/Łd 266/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

ta jest ostateczna., Burmistrz Ł. decyzją z dnia [...], Nr [...] uchylił w całości własną wcześniejszą decyzję z dnia [...] przyznającą świadczenia rodzinne na dzieci - Z.K., M.K....
organ orzekł o uznaniu za nienależnie pobrane świadczenia w postaci zasiłku rodzinnego na dzieci Z.K. i M.K. w kwocie po 43 zł miesięcznie na okres od dnia 1 listopada...

I OSK 713/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

do ubiegania się o świadczenia rodzinne, a nie że świadczenia takie uzyskał. Ponadto zarzuciła, iż zasiłek pielęgnacyjny nie jest zależny od wysokości dochodów rodziny...
, że te świadczenia rodzinne, które są uzależnione od wysokości dochodu rodziny mogą być przyznane dopiero po ustaleniu wysokości dochodów uzyskiwanych przez całą rodzinę, a ojciec dzieci...

IV SA/Wr 107/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-05-31

nie wniosła odwołania., Organ odwoławczy wskazał, że zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 28 listopada 2008 r. o świadczeniach rodzinnych osoba, która pobrała nienależne świadczenia...
rodzinne, jest obowiązana do ich zwrotu. Za nienależnie pobrane świadczenia rodzinne uważa się:, 1) świadczenia rodzinne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności...

II SA/Łd 265/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-04-14

ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 roku Nr 139, poz. 992 ze zm.), osoba, która pobrała nienależne świadczenia rodzinne...
jest obowiązana do ich zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami. Za nienależnie pobrane świadczenia w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych uważa się świadczenia...

II SA/Łd 357/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-03

. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. nr 105, poz. 881 ze zm.), pkt 2 decyzji nr H1 z dnia 12 czerwca 2009r. dotyczącej zasad...
., zgodnie z wnioskiem z dnia 17 sierpnia 2005r., przyznał A. K. świadczenia rodzinne na dzieci P. T. i J. K. na okres od dnia 1 września 2005r. do 31 sierpnia 2006r. A. K...

II SA/Bd 1483/10 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-01-18

2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. Nr 105, poz. 881), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009r...
z dnia [...] r. i jednocześnie na podstawie art. 32 ust.1 w związku z art. 17 ust.5 ustawy o świadczeniach rodzinnych odmówił przyznania K. L. świadczenia pielęgnacyjnego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100