Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Gl 943/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-02-07

o samorządzie gminnym przez Spółkę A z o.o. z siedzibą w W. w zakresie, w jakim wprowadza zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników...
od [...]roku do [...]roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w L. nie zawiera w § [...] ust. [...] uchwały zakazu lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej. Skarżący podkreślił...

II OSK 863/07 - Postanowienie NSA z 2007-09-11

27 listopada 2006 r. do Sądu wpłynęła skarga P. Sp. z o.o. w W. na powyższą uchwałę, w zakresie w jakim wprowadza zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii...
zagospodarowania przestrzennego Miasta L.- w zakresie w jakim wprowadza ona zakaz lokalizacji nowych stacji bazowych telefonii komórkowej, nadajników radiowych i radiolokacyjnych...

II SA/Łd 351/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-08-11

zapisano, iż 'dopuszcza się lokalizację usług i obiektów obsługi technicznej oraz telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych (stacje bazowe telefonii komórkowej oraz elektrowni...
(stacje bazowe telefonii komórkowej oraz elektrowni wiatrowych zgodnie z obowiązującymi przepisami)'. Tymczasem na rysunkach studium nie wyznaczono lokalizacji tych urządzeń...

II SA/Gl 865/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-22

,, - § 13 ust. 1 pkt 3 lit. a, § 13 ust. 2 pkt 3 uchwały - ustalające zakaz lokalizacji, masztów i stacji bazowych telefonii komórkowych., Organ nadzoru uznał, że wskazane...
lokalizacji masztów i stacji bazowej telefonii komórkowej., Organ wskazał, że treść art. 1 ust. 2 pkt 1, 2 ustawy, zgodnie z którym w planowaniu i zagospodarowaniu...

II SA/Wr 456/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-12-13

- 'dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii mobilnej w obrębie terenów zainwestowania wiejskiego wyłącznie w granicach terenów usługowo-produkcyjnych i produkcyjnych...
zapis o minimalnej odległości stacji bazowych telefonii mobilnej w J. S. i Siedlęcinie oraz na terenach otwartych od istniejącej i projektowanej zabudowy mieszkaniowej z 250...

II SA/Gl 864/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-22

lokalizacji, masztów i stacji bazowych telefonii komórkowych, jako niezgodnych z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych...
- 'Ustalenia szczegółowe' w § 14 w ust. 1, 2, 3, 5, 6 i 7 wprowadziła dla terenów w sześciu jednostkach 'zakaz lokalizacji masztów i stacji bazowej telefonii komórkowej...

II SA/Ol 166/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-05-05

stacji bazowych telefonii komórkowej oraz ich masztów i wież antenowych wyłącznie do terenów przemysłowych i składowych UP i P, co jest sprzeczne z art. 46 ustawy z dnia 7...
sposób uwzględnienia uwagi - oznaczonej w wykazie numerem 19 '[...]' sp. z o.o., która dotyczyła ograniczeń możliwości lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowej...

IV SA/Wa 1259/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-09-26

przestrzennego wynika, że dla infrastruktury technicznej ustala się w zakresie telekomunikacji zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem terenów oznaczonych...
dla ogółu użytkowników., Budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jest inwestycją celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu ustawy o gospodarce...

IV SA/Wa 1726/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-07

. 675 ze zm.), podkreślił, że budowa stacji bazowych telefonii komórkowych jest inwestycją celu publicznego z zakresu łączności publicznej w rozumieniu ustawy...
się w zakresie telekomunikacji zakaz budowy stacji bazowych telefonii komórkowej, z wyjątkiem terenów oznaczonych symbolem U/P., Art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu...

II SA/Gl 1155/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-25

. Doskonałym przykładem niespójności stanowiska Rady Miejskiej jest okoliczność, iż w jednej z jednostek strukturalnych planu dopuszczono możliwość rozbudowy stacji bazowej...
, dla których dopuszczono również funkcję bzy transportu, możliwości rozbudowy stacji przekaźnikowej GSM,, - terenów oznaczonych symbolami 116_ZI-01 do 116_ZI-03...
1   Następne >   +2   4