Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

IV SA/Wa 1847/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

korzystania z części nieruchomości przez udzielenie wnioskodawcy [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] zezwolenia na budowę kabla energetycznego zasilającego stację bazową...
nr [...] o pow. [...] ha, położonej w [...], przez udzielenie [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] zezwolenia na umieszczenie na nieruchomości kabla zasilającego stację bazową...

OPK 13/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-02-15

w W., Burmistrz Miasta i Gminy P. decyzją z dnia 1 kwietnia 1998 r. ustalił warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej...
dla tego rodzaju inwestycji. Z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy P. z 1992 r. /wraz ze zmianami do planu z 1994 r./ wynika, że stacja bazowa...

IV SA/Wa 1996/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-19

przez Prezydenta Miasta L. postępowania administracyjnego Inwestor nie udokumentował, czy poziom oddziaływania pól elektromagnetycznych planowanej stacji bazowej mieści...
sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie [...] zezwolenia na umieszczenie na nieruchomości stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z doprowadzeniem...

II SA/Gl 110/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-07-26

wyjaśnił, że w [...] r. strony doszły do porozumienia odnośnie doprowadzenia drogą napowietrzną kabli zasilających do projektowanej stacji bazowej (umowa najmu z dnia...
kabel elektryczny zasilający budynek, na którym ma być zlokalizowana stacja bazowa. Nadto, planowana przez użytkownika wieczystego przebudowa terenu nie zostanie ograniczona...

II SA/Łd 823/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-02-09

na budowę kabla światłowodowego w rurociągu kablowym do stacji bazowej D S.A. na działce nr 68/3, o obszarze zajęcia 93,9 m2 zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do pisma B S.A....
przyłącze światłowodowe do stacji bazowej D S.A. można uznać za infrastrukturę telekomunikacyjną o nieznacznym oddziaływaniu, dla której nie jest wymagane uzyskanie decyzji...

I OSK 3684/18 - Wyrok NSA z 2020-01-22

energetycznego należącego do [...] , do inwestycji celu publicznego tj. stacji bazowej [...] , lokalizowanej na działce [...] na istniejącym słupie energetycznym przy ul...
Izba Kontroli Delegatura w [...] podjęła postępowanie w sprawie przepisów związanych właśnie z oddziaływaniem stacji bazowych na zdrowie mieszkańców wskazując...

I OSK 2270/18 - Wyrok NSA z 2019-06-06

nr [...] o powierzchni całkowitej 2,7062 ha poprzez zezwolenie na budowę kabla światłowodowego w rurociągu kablowym do stacji bazowej [...] S.A. na działce nr [...], o obszarze...
. Organ I instancji w dalszej części uzasadnienia wyjaśnił, że planowane przyłącze światłowodowe do stacji bazowej [...] S.A. można uznać za infrastrukturę...

II SA/Kr 538/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-26

urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...], W uzasadnieniu organ podniósł, że pismem z dnia 2 marca 2021 r. P. Sp. z.o.o. w W. wystąpiła do Prezydenta...
jako działka [...] poł. w obr. [...]. ewid. K. m. K. objętej księgą wieczystą nr [...] urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] Ponadto, wnioskodawca...

II SA/Gd 638/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-09

. w gminie P.) stanowiącej własność skarżących wystąpiła do Starosty P. Spółka A. W uzasadnieniu wskazała, że na w/w nieruchomości znajduje się stacja bazowa telefonii...
programu upowszechniania usług szerokopasmowych w chwili obecnej zaistniała konieczność doprowadzenia do w/w stacji bazowej dwóch kabli światłowodowych i przeprowadzenia...

II SA/Po 800/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-04-01

ponownie szczegółowo podano sposób wyliczenia wartości nieruchomości i odszkodowania. Wskazano jednocześnie, że dochód płynący z umowy dzierżawy gruntu pod stację bazową...
dzierżawy gruntu pod stację bazową telefonii komórkowej nie może oznaczać wzrostu wartości nieruchomości o kwotę tego dochodu, skoro obiekt ten nie stanowi części składowej...
1   Następne >   3