Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 658 Bezczynność X

II SAB/Łd 148/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-29

. w przedmiocie zakończenia postępowania dotyczącego rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. zobowiązuje Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P...
. do załatwienia sprawy dotyczącej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Kr 88/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-28

'Radioliniowej stacji bazowej telefonii cyfrowej [...] na działce nr 1 położonej w miejscowości R'. W uzasadnieniu swojego żądania Z.S. podała, że przeprowadzone dotychczas...
. l pkt l i art. 84a Prawa budowlanego, w sprawie doprowadzenia do stanu zgodności z prawem lub do rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej. Prowadzenie...

II SAB/Wr 7/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-07

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. stwierdza bezczynność Powiatowego Inspektora...
. (dalej jako PINB) w przedmiocie rozpatrzenia sprawy samowoli budowlanej przy rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej B SA nr [...], zlokalizowanej w Ś. przy ul...

II SAB/Ol 15/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-04-28

skarżąca), działającej przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej '[...]' S.A....
2019 r. inwestor uzupełnił złożony wniosek z zastrzeżeniem, że część żądań organu jest nieuzasadniona. Z uwagi na planowane parametry pracy stacji bazowej inwestor...

II SAB/Kr 115/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-09-05

[...] w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej Telefonii Komórkowej...
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] w miejscowości K. na działce nr [...] w gminie K...

II SAB/Lu 178/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-17

. postępowania w sprawie wykonanych robót budowlanych związanych z realizacją stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na budynku usytuowanym na działce...
sprawy wynika, że decyzją z dnia [...] stycznia 2018 r. Inspektor Nadzoru Budowlanego umorzył postępowanie administracyjne w sprawie budowy stacji bazowej telefonii...

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym elementem...

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
2012 r. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym...

VI SAB/Wa 43/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-10

[...] o numerze [...] z dnia [...] stycznia 2011 r. Pozwolenie dotyczyło używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych...
o przeanalizowanie załączonych do pisma wnioskowanych lokalizacji i parametrów technicznych stacji bazowych pod kątem możliwości ich współistnienia z wdrażanym w Polsce...

VI SAB/Wa 41/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

2011 r. Pozwolenie dotyczyło używania radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
o przeanalizowanie załączonych do pisma wnioskowanych lokalizacji i parametrów technicznych stacji bazowych pod kątem możliwości ich współistnienia z wdrażanym w Polsce systemem ERTMS...
1   Następne >   +2   +5   +10   17