Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

VI SA/Wa 1907/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-12-14

sposób wyliczenia powyższej kwoty za poszczególne elementy składające się na obiekt nazwany przez wnioskodawcę 'stacją bazową telefonii komórkowej'., Pismem z dnia [...] grudnia...
decyzji i ponowne ustalenie opłaty za zajęcie pasa drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej, skarżąca zarzuciła Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad...

VII SA/Wa 721/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...]. W punkcie 4 tej decyzji podano warunki wynikające...
publiczne i ich usytuowanie, poprzez ich błędną wykładnią polegającą na przyjęciu, iż w stosunku do inwestycji celu publicznego jaką jest stacja bazowa telefonii komórkowej...

II GSK 185/22 - Wyrok NSA z 2022-03-25

[...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym stacji bazowej telefonii komórkowej oddala skargę...
grudnia 2024 r., w pasie drogowym drogi krajowej nr 7 - parking drogowy 'M' (działka o numerze ewid. [...], obręb M., jedn. ewid. Z.), stacji bazowej telefonii komórkowej...

III SA/Lu 781/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-12

głośnomówiącym nie spełniają wymogu bezpośredniej łączności radiowej, bowiem telefony te łączą się między sobą za pośrednictwem sieci (stacje bazowe, kontrolery stacji...
jest zaś zminiaturyzowanym cyfrowym radiotelefonem pracującym tylko ze stacjami bazowymi i posiadającym przez to większy zasięg od radiotelefonów pracujących pomiędzy sobą...

VII SA/Wa 209/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-12

obwodnicy miasta [...] w ciągu drogi krajowej nr [...], w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej [...]. przy ul...
zadania inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej [...] przy ul. [...]', według załączonego projektu., Podstawę wydanej decyzji stanowił...

VI SA/Wa 302/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-21

teletechnicznego do stacji bazowej P. SA przy ul. S. w C.', według załączonego projektu., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że organ rozpatrujący sprawę po raz drugi posiada uprawnienia...
Sędzia WSA Pamela Kuraś-Dębecka (spr.) Protokolant st. ref. Eliza Mroczek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 marca 2013 r. sprawy ze skargi T.S.A. z siedzibą...

II SA/Rz 25/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-02

oświadczenia z dnia 9 stycznia 2019 r. wynika, że wykonanie i rozebranie drogi technologicznej do stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] zlokalizowanej...

VI SA/Wa 1160/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

do zapewnienia telekomunikacji. Stacja bazowa telefonii komórkowej z pewnością jest urządzeniem, które spełnia wymogi tej definicji, jest bowiem elementem niezbędnym...
ze stacjami poboru opłat oraz system odwodnienia jezdni polegający na budowie ciągu rowów odwadniających wraz ze zbiornikami retencyjno - odparowującymi., Jak wskazał...

II GSK 1828/11 - Wyrok NSA z 2012-12-07

inwestycyjnego pn. 'Budowa przyłącza teletechnicznego do stacji bazowej P. S.A. przy ul. Ś. w C.', według załączonego projektu., W uzasadnieniu decyzji wskazano...
1   Następne >   +2   6