Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

V SA/Wa 1203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-26

użyta zostanie stosunkowo niewielka, zgodnie z deklaracją Wnioskodawcy, liczba stacji bazowych, natomiast zdecydowanie stacje bazowe stanowią kluczowe wyposażenie sieci...
. Wnioskodawca wskazuje, że zaproponowany rozmiar sieci, w tym nasycenie stacjami bazowymi i urządzeniami klienckimi, są niezbędne do osiągnięcia celów na etapie...

II GSK 1002/11 - Wyrok NSA z 2011-06-15

+ i LTE. Wskaźniki produktu zawierają 96 stacji bazowych. Jak wskazał ekspert potrzeba aż 96 stacji bazowych jest nieuzasadniona., Odnosząc się do trzeciego kryterium...
stacji bazowych zmienia konstrukcję projektu pod względem jego dominującego elementu, jakim ma być sieć, a nie Centrum Badawczo-Rozwojowe, które powinno być celem...

III SA/Lu 713/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-21

, skarżąca wstępnie planuje rozmieszczenie stacji bazowych w określonych lokalizacjach. Z wniosku nie wynika jednak, by skarżąca posiadała 'wstępne umowy najmu...
', których przedmiotem byłoby zapewnienie możliwości ulokowania stacji bazowych w oznaczonych lokalizacjach. Także urządzenia abonenckie oraz stanowiska reklamowe mogą - zgodnie...

II GSK 593/11 - Wyrok NSA z 2011-04-19

(komponent CBR). Wskazano ponadto, iż liczba 140 kompletnie wyposażonych stacji bazowych znacznie przekracza minimalną liczbę stacji konieczną do realizacji prac badawczo...
oprogramowania stacji bazowych, itp., Oddalając skargę na powyższą informację WSA w W. w pełni podzielił ocenę sformułowaną przez organ, iż planowane przez skarżącą...

II GSK 1166/11 - Wyrok NSA z 2011-07-05

oraz planowane inwestycje powinny się skupiać na tych zadaniach. IP wskazała ponadto, iż stworzenie sieci składającej się ze 149 kompletnych stacji bazowych i węzłów...
dotyczące architektury sieci nie mogą być uznane za taką metodę) ani w oparciu, o jakie kryteria wyznaczona została tak znacząca liczba stacji bazowych. Zakwestionowanie...

III SA/Gl 156/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

[...] r. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A', realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX...
. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX 802.16e-2005' w oparciu o umowę nr [...] z dnia 22 grudnia 2010 r. wraz z późniejszymi aneksami (nr [...] z dnia 23 lutego 2012 r...

III SA/Gl 155/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-05

[...] r. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A' , realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa B. - WiMAX...
. 'Stacja Bazowa B. - WIMAX 802.16e-2005' o nr [...] wraz z późniejszymi aneksami (aneks nr [...] z dnia 23 lutego 2012 r., aneks nr [...] z dnia 11 kwietnia 2012 r., aneks...

III SA/Gl 154/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

. nr [...] w sprawie zwrotu wypłaconej części dofinansowania przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 'A' , realizującą projekt pn. 'Stacja Bazowa [...] - [...] ' w oparciu o umowę...
2007-2013 (dalej: IP2 RPO WSL) zawarło z firmą 'A' spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Beneficjent) umowę o dofinansowanie projektu pn. 'Stacja Bazowa...

III SA/Kr 1679/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-08-31

środki trwałe:, - 4 wielosektorowe stacje bazowe (po dokładnej analizie mapy cyfrowej stacje bazowe zostaną umieszczone w najbardziej dogodnych miejscach, aby swoim...
i obiektów będących w ruchu. W skład wymienionej infrastruktury miały wchodzić następujące środki trwałe:, - 4 wielosektorowe stacje bazowe (po dokładnej analizie mapy...

V SA/Wa 452/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-24

omówione w punkcie 1. Prawie 95% kosztów wydatków kwalifikowanych przewidziano w projekcie na 96 kompletnych stacji bazowych z wyposażeniem elektronicznym centrum Core...
zostały uznane wydatki na tworzenie sieci transmisji danych, w szczególności na utworzenie 96 stacji bazowych, wobec uznania, że ilość stacji wykracza znacznie poza ilość...
1   Następne >   +2   +5   11