Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Bd 1354/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-02-14

[...] zł, ustalając termin wykonania obowiązku rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej do dnia [...] września 2011 r., W złożonym zażaleniu ww. Spółka zarzuciła...
nałożono na żalącą obowiązek wykonania rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na działce nr [...] przy ul. P. [...] w B. Wg organu stacja bazowa telefonii...

II OZ 472/14 - Postanowienie NSA z 2014-05-14

rozbiórkę 'części rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Domu Handlowego Mozart przy ul. M. w Krakowie działka nr A obr. 43 Krowodrza, tj. trzech anten...
. z o.o. z/s w Warszawie rozbiórkę części rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej uznając, że w sprawie doszło do nieprecyzyjnego wskazania elementów objętych ww...

II SA/Kr 39/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-18

. - Powiat Grodzki nakazał rozbiórkę 'części rozbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu Domu [...] przy ul. M. w K. działka nr [...] obr. [...], tj. trzech...

II SA/Kr 384/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-04-25

. - Powiat Grodzki (zwanego dalej: PINB) nr [...] z dnia 1 października 2012 r. znak: [...] którą nakazano stronie skarżącej rozbiórką części rozbudowy stacji bazowej...
stanowiącym załącznik nr 1 do protokołu z oględzin z dnia 31 sierpnia 2012 r. oraz okablowania ww. urządzeń. Nazwa stacji bazowej [...] ., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru...

II SA/Łd 414/08 - Wyrok WSA w Łodzi z 2008-07-11

jednak określonych należności pieniężnych, zgodnie zaś z pkt 3 tytułu wykonawczego, treścią obowiązku podlegającego egzekucji jest rozbiórka stacji bazowej telefonii komórkowej. Strona...
wniósł zarzuty w sprawie toczącego się postępowania egzekucyjnego w związku z niewykonaniem obowiązku rozbiórki stacji telefonii komórkowej GSM 900, [...] 'A' z wieżą...

I OSK 1624/11 - Wyrok NSA z 2012-01-10

, Protokolant st. sekretarz sądowy Kamil Wertyński, po rozpoznaniu w dniu 10 stycznia 2012 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej B. C. od wyroku...
nie odnosząc się do samej metodyki wyliczenia parametrów przyjętych za jego podstawę, w szczególności bazowej stawki 4,88 zł w zakresie możności jej przyjęcia co najmniej...