Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

II OW 67/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku [...] S.A. w W. o wydanie w ramach postępowania naprawczego pozwolenia na budowę dla istniejącej inwestycji w postaci stacji bazowej...
Starosta, decyzją z dnia [...] września 2014 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, tj.: wieży h= 40, rusztu...

II OW 18/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-13

postępowania dla stacji bazowej telefonii komórkowej [...] GSM nr [...] zlokalizowanej na działce [...] w miejscowości W. gmina Z., W uzasadnieniu wniosku Kolegium podało...
zakończonej decyzją Nr [...] z dnia [...].08.2007 r. Starosty Golubsko - Dobrzyńskiego zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II OW 27/09 - Postanowienie NSA z 2010-02-23

wybudowanego bez pozwolenia na budowę jako stacja bazowa telefonii komórkowej przy ulicy A. 4 w I. Obiekt wybudowano wbrew zakazowi wyrażonemu w miejscowym planie...
lokalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych' i doprowadzić do stanu zgodnego z prawem., Ustawa prawo budowlane nakłada na organy nadzoru budowlanego obowiązek nadzoru...

II OW 72/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-29

stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej firmy...
dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej organem właściwym nie jest żaden z organów pozostających w sporze, lecz regionalny dyrektor ochrony...

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

obejmujących budowę stacji bazowej telefonu komórkowej w obrębie wsi M.., We wniosku wniesiono o wskazanie PINB w Lubinie jako organu właściwego do rozpoznania ww. wniosku...
budowlanych obejmujących budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, na którą Starosta L. wydał w dniu [...] kwietnia 2018 r. decyzję nr [...] o pozwoleniu na budowę...

III OW 193/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-11

właściwego do rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii...

II OW 106/10 - Postanowienie NSA z 2011-03-11

L. z dnia (...) sierpnia 2010 r., nr (...), zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obiektu infrastruktury technicznej stacji bazowej...