Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 636 Kultura i sztuka, w tym sprawy działalności kultury i twórczości, biblioteki, ochrona zabytków i muzea, sprawy związane z ochroną praw autorskich i pokrewnych X

VII SA/Wa 2124/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-25

od powyższej decyzji wniósł inwestor, wskazując, że prace ujęte w projekcie są w istocie odtworzeniem infrastruktury stacji bazowej telefonii komórkowej, zlokalizowanej...
. Na żądanie właściciela budynku cała infrastruktura stacji bazowej została zdemontowana, celem umożliwienia przeprowadzenia prac remontowych budynku hotelu. Po ich zakończeniu...

I SA/Wa 1307/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

z upoważnienia Prezydenta Miasta B. z dnia [...] lutego 2009 r. nr [...] odmawiającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci...
budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w budynku mieszkalnym przy ul. [...]' oraz dokumentacji pt 'Kwalifikacja przedsięwzięcia do obowiązku uzyskania decyzji...

II OSK 2882/19 - Wyrok NSA z 2022-09-27

z dnia 10 września 2018 r., znak [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
stacji bazowej telefonii komórkowej., Powyższe rozstrzygnięcia wydano w następujących okolicznościach., Decyzją z dnia [...] marca 2016 r., [...] Miejski Konserwator...

VII SA/Wa 794/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-19

. sygn. [...], odmawiające uzgodnienia zamierzenia budowlanego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm...
, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] P. sp. z o.o. na działce nr [...] w M., gm. [...]., 2. Po rozpatrzeniu ww. wniosku [...] Wojewódzki...

VII SA/Wa 2289/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-12

polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] sp. z o.o., Zaskarżone postanowienie zapadło w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych., 2...
budowlanego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] sp. z o.o., w tym budowie wieży typu MONOBOT H-54 na działce nr ewid. [...] wraz...

VII SA/Wa 2413/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej...
Prezydenta Miasta [...] , z dnia [...] sierpnia 2016 r., sygn. [...] , niepozwalającej na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej na obszarze układu...

VII SA/Wa 2610/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

w [...] (dalej: 'organ I instancji') z [...] kwietnia 2019 r., nr [...], znak: [...], odmawiającej pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w obszarze...
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Inwestycja ta obejmuje budowę wieży strunobetonowej o wysokości całkowitej ( wraz z iglicą ) wynoszącej 43,50 m...

VII SA/Wa 2256/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-17

konserwatorskiego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora sieci [...] B. wraz z zasilaniem elektrycznym oraz kontenerem zlokalizowanym na dachu budynku przy ul...
jednak wpływu na wynik sprawy, albowiem ustalenie, iż usytuowanie stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku stanowić będzie wprowadzenie lokalnej dominanty...

II OSK 1441/11 - Wyrok NSA z 2012-12-18

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w Sandomierzu., W uzasadnieniu decyzji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podał, iż decyzją z dnia [...] grudnia...
Zabytków odmówił pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] 'Sandomierz Gołębice' na istniejącym budynku Zespołu Szkół [...] w Sandomierzu...

VII SA/Wa 2806/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

[...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. zasądza od Ministra Kultury i Dziedzictwa...
.) z dnia [...] sierpnia 2016 r. niepozwalającej na umieszczenie stacji bazowej telefonii komórkowej w układzie urbanistycznym starego miasta B., na dachu budynku przy ul. K.w B...
1   Następne >   2