Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Ke 212/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-04-06

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Wniosek ten był wielokrotnie zmieniany i modyfikowany. Ostatnio zmieniony wniosek Spółka złożyła 3...
stacji bazowych telefonii komórkowych., Dalej cytując treść art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny organ II instancji podniósł...

SA/Sz 2441/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-04-28

A. warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na adaptacji suszami w budynku wielorodzinnym przy ul. [...], na pomieszczenie stacji bazowej...
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów pod budowę takich stacji., Bezpodstawnie zatem przyjęto, że stacja bazowa telefonii komórkowej zaliczona...

II SA/Kr 1108/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-06-16

[...], odmówił ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej o nazwie '[...] nr [...]', na działce nr 1, w miejscowości Ć...
dla zamierzenia inwestycyjnego - Stacja Bazowa Telefonii komórkowej o nazwie '[...]', zlokalizowanej na działce nr 1 w miejscowości Ć. , gmina O., W uzasadnieniu decyzji podał...

II SA/Op 534/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-19

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] w [...], na działkach nr a, nr b, nr c, nr d i nr e k.m. [...] oraz nr f k.m....
się wnioskiem z dnia 14 maja 2014 r. do Burmistrza [...] o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II SA/Po 548/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-05-28

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej O. o nazwie...
stwierdził, że rozbudowę stacji bazowej przewidziano na terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem UN - teren usług nieuciążliwych, na którym wprowadzono całkowity zakaz...

II SA/Gd 638/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-29

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku przy ul. J. Soplicy 1 dz. nr 1111 obr...
nieruchomościami, która pozwala na uznanie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej za realizację celu publicznego prowadzi do naruszenia Konstytucji RP, a także innych...

II SA/Gd 108/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-08

polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce [..], położonej w S., gm. S. We wniosku wskazano, iż inwestycja obejmuje budowę wieży wolnostojącej...
oddziaływania anten istniejących na stacji bazowej na działce nr [..] oraz wszystkich projektowanych na działce nr [..], co uniemożliwia ocenę wpływu stacji na zdrowie ludzi...

II OSK 2157/17 - Wyrok NSA z 2019-07-03

.), na wniosek [...] sp. z o.o. z siedzibą w W., ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym; rodzaj inwestycji - budowa stacji bazowej...
., Odwołanie od powyższej decyzji wnieśli A. i M.L. oraz K. i M.S. W uzasadnieniu podkreślono, że stacja bazowa telefonii komórkowej bez anten sektorowych nie jest stacją bazową...

II SA/Sz 64/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

nr [...] przy ul. [...], w miejscowości T. gm. P.. Zdaniem skarżącej, ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki obejmującej budowę stacji bazowej...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w § 17 ust. 4 pkt 1 lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2 lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II SA/Wr 1368/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-10-26

dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej komórkowej telefonii cyfrowej [...] R. w S.; I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję organu I instancji; II...
pod nazwą stacja bazowa komórkowej telefonii cyfrowej [...] R . W dniu [...]r, został złożony w imieniu Inwestora - A S.A. z siedzibą W. wniosek o wydanie wskazanych wyżej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100