Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

VII SA/Wa 798/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-07

w [...] z dnia [...] marca 2003 r., znak: [...] uzgadniającej projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej systemu GSM 900/1800/2100 nr [...] na istniejącym kominie...
Sanitarnej (Dz. U. Nr 90. poz. 575 z późn. zm) uzgodnił projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na istniejącym kominie na działce nr [...] przy ul. R...

II OSK 2509/10 - Wyrok NSA z 2012-03-14

. U. Nr 90. poz. 575 ze zm, dalej 'ustawa o P.I.S.') uzgodnił projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej F1-0661-WA1 BORKÓW na istniejącym kominie na działce...
, technologicznych i organizacyjnych nie można ograniczyć ponadnormatywnego oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej. W miejscach niedostępnych dla ludzi...

II OSK 634/15 - Wyrok NSA z 2016-12-07

prac instalacyjnych w stacjach bazowych telefonii komórkowej był okresowo eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego, emitowanego przez pracujące anteny nadawcze...
stacji bazowych, o wartościach odpowiadających strefie pośredniej. Przebywanie w tej strefie jest dozwolone bez żadnych ograniczeń w ciągu zmiany roboczej pracownikom...

IV SA/Gl 1349/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-10-27

i w latach [...] w Przedsiębiorstwie B Sp. z o.o. w R. jako instalator okablowania i monter, gdzie podczas prac instalacyjnych w stacjach bazowych telefonii komórkowej...
był okresowo eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego, emitowanego przez pracujące anteny nadawcze stacji bazowych, o wartościach odpowiadających strefie pośredniej...

II SA/Ka 2837/03 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2005-04-26

z o.o. w R. w latach 1998-2003 jako instalator okablowania był eksponowany na działanie pola elektromagnetycznego podczas prac instalacyjnych w otoczeniu stacji bazowych. M...
jako instalator okablowania był narażony na działanie pola elektromagnetycznego podczas prac instalacyjnych w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Pracował...

II SAB/Bk 64/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-09-02

stacji bazowych telefonii komórkowej, gdyż stacje te nie wytwarzają i nie emitują takiego promieniowania. Nadzorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie...
w środowisku pracy oraz otoczeniu anten stacji bazowych telefonii komórkowej., W ocenie P. Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska skarga na bezczynność...

IV SA/Wr 364/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-11-03

trwałych i tymczasowych obiektów i urządzeń, które mogą utrudniać lub zakłócać przebywanie pacjentów na tym obszarze, a w szczególności: stacji bazowych telefonii...
, poz. 535 z późn zm.), g) organizacji rajdów samochodowych i motorowych,, h) lokalizacji stacji paliw, punktów dystrybucji produktów naftowych, nawozów sztucznych...

III SA/Kr 421/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

z której wynika, że z czterech numerów telefonu należących do strony w 9 przypadkach były rejestrowane połączenia w stacjach bazowych obejmujących swym zasięgiem miejscowość...
., W dniu 28 marca 2018 r. w Zakładzie Karnym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przesłuchali S. P. w charakterze strony w sprawie podejrzenia...

VII SA/Wa 643/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-22

w stacjach telewizyjnych narusza przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy produktów leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie...
na coś dodatkowego, bogatszego w porównaniu do wersji bazowej. Hasła '[...]' jest zatem bezpośrednio związana z dodatkowym składnikiem w produkcie...

IV SA/Wr 362/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-31

O. O. z wysokorafinowanych olejów bazowych (pismo O. O.z dnia 17 lutego 2009 r.). Aktualnie w zakładzie 'A.' S.A. stosuje się w procesie technologicznym głębokorafinowane oleje mineralne...
, że: 'Z danych jakimi dysponujemy wynikało, że wg danych przekazanych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną za lata 1984 - 1991 Fabryka Maszyn Rolniczych...
1   Następne >   2