Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II SA/Lu 564/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-01-22

, położonego w miejscowości Z. T., z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz dojazdu do planowanej stacji...
, z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej (trwałe wyłączenie) oraz część działki nr [...] o powierzchni [...] ha w klasie RIIIa, z przeznaczeniem pod dojazd do budowy stacji...

I OSK 579/21 - Wyrok NSA z 2021-10-25

. z 2006 r. Nr 220 poz. 2252) przez ich błędną wykładnię i przyjęcie, że lokalizowanie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową jest dopuszczalne tylko na terenach...
obowiązującym na terenie gminy O., a mianowicie brak możliwości lokalizacji inwestycji, tj. budowy wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na terenie oznaczonym...

II SA/Lu 565/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-12-19

. M. , gm. J., sklasyfikowanego w klasie bonitacyjnej Rllla i RIIIb, z przeznaczeniem pod część dojazdu do stacji bazowej telefonii komórkowej. Ponadto Starosta...
pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] oraz część dojazdu do planowanej stacji, nie podlega działaniu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie...

II SA/Ke 693/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-11-18

pod budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową o powierzchni 0,0081 ha, uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i w to miejsce:, 1. udzieliło...
pod budowę wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową o powierzchni 0,0081 ha,, 2. zobowiązało Spółkę do uiszczenia należności i opłat rocznych z tytułu wyłączenia ww...

II OSK 1516/20 - Wyrok NSA z 2020-10-14

. [...], z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. wraz z wewnętrzną linią zasilającą oraz dojazdu do planowanej stacji, jako gruntu nieobjętego zgodą na zmianę...
telefonii komórkowej (TT), jedynie z postanowienia określonego w pkt 5 wynika, że 'adaptuje się wieżę - stację bazową telefonii komórkowej w [...] na dz. nr ewid...

II SA/Kr 1391/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-01-12

w miejscowości W., gm. T. zaliczonego do użytków rolnych klasy Rlllb pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej., W uzasadnieniu organ podał, że wniosek w sprawie wyłączenia ww...
. gruntu rolnego z produkcji rolniczej pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wpłynął w dniu 7 lipca 2016 r., Organ ustalił, że wnioskowany do wyłączenia grunt...

II SA/Wr 543/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-08-29

mineralnego, położonych w obrębie ewidencyjnym Ł., gmina B., w granicach działki o nr [...], z przeznaczeniem pod budowę bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej...
, przedłożonych do złożonego wniosku, wynika, że stacja bazowa telefonii komórkowej została zaplanowana na gruntach rolnych klasy LIII, które wymagają uzyskania zezwolenia...

II SA/Lu 452/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-26

stacji bazowej telefonii komórkowej [...] oraz drogi dojazdowej. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, iż zgodnie z załączoną do wniosku kopią wypisu i wyrysu z miejscowego...
RP -przeznaczonym pod uprawy polowe oraz MR zabudowę zagrodową z tym, że część działki przeznaczona pod budowę stacji bazowej znajduje się na obszarze upraw polowych...

II OSK 951/20 - Wyrok NSA z 2020-07-14

pod część dojazdu do stacji bazowej telefonii komórkowej P., jako gruntu nieobjętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze w miejscowym planie zagospodarowania...
działki nr [...], z przeznaczeniem pod budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P. oraz część dojazdu do planowanej stacji, nie podlega działaniu ustawy o ochronie gruntów...

IV SA/Wa 796/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-08-14

. uzgodnił w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych przed wydaniem decyzji, 0 środowiskowych uwarunkowaniach - przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, stacji bazowej...
polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nie narusza prawa., W niniejszej sprawie działając na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia, 27...
1   Następne >   3