Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 17/17 - Wyrok NSA z 2017-02-07

w § 3 i skonkretyzowane w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii...
, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń., Uzasadniając podstawę...

II SA/Łd 199/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-25

stacji bazowych telefonii komórkowej osoby te mogą wystąpić z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości., W odpowiedzi na skargę, strona przeciwna...
W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na budowę stacji telefonii cyfrowej oddala skargę. - Uchwałą z dnia...

II SA/Gd 422/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-05

także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń'., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 czerwca...

II SA/Gl 950/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

takie jak przystanki komunikacji, pętle autobusowe itp., a także tereny infrastruktury, takie jak: sieci, przepompownie, ujęcia wód, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii...

II OSK 1331/16 - Wyrok NSA z 2016-09-20

- warsztat samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,, - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad...
podstawowego przeznaczenia ustalono obiekty obsługi komunikacji samochodowej - warsztat samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast...

II SA/Op 82/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Lewin Brzeski na rozstrzygnięcie...
samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,, - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki...

II SA/Wa 915/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym powiatu [...]., Uchwała stanowi, co następuje:, § 1. 1. Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej...
radnych na sesji bądź posiedzeniu komisji. Świadczy o tym obniżanie procentowo kwoty bazowej, (wyjściowej) za każdą nieobecność na posiedzeniu rady lub komisji...

IV SA/Po 54/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-03-21

ustala kwotę bazową; kwota ta podlega corocznemu podwyższeniu kolejnymi ustawami budżetowymi. W doktrynie trafnie wskazuje się, że dla zgodności z ustawą w zakresie...
terytorialnego' ST 1-2/01/101; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7.X.2004 r.- IV SA/Po 706/04; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia...