Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OSK 17/17 - Wyrok NSA z 2017-02-07

w § 3 i skonkretyzowane w odpowiedniej karcie terenu, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii...
, przeznaczony także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń., Uzasadniając podstawę...

II SA/Łd 199/04 - Wyrok WSA w Łodzi z 2004-05-25

stacji bazowych telefonii komórkowej osoby te mogą wystąpić z roszczeniami o odszkodowanie z tytułu obniżenia wartości nieruchomości., W odpowiedzi na skargę, strona przeciwna...
W. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie niewyrażenia zgody na budowę stacji telefonii cyfrowej oddala skargę. - Uchwałą z dnia...

II SA/Gd 422/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-10-05

także pod drogi, sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej (w tym stacje bazowe telefonii komórkowej) oraz zieleń'., Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 czerwca...

II SA/Gl 950/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

takie jak przystanki komunikacji, pętle autobusowe itp., a także tereny infrastruktury, takie jak: sieci, przepompownie, ujęcia wód, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii...

II OSK 1331/16 - Wyrok NSA z 2016-09-20

- warsztat samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,, - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad...
podstawowego przeznaczenia ustalono obiekty obsługi komunikacji samochodowej - warsztat samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Natomiast...

II SA/Op 82/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2016-03-10

Naumowicz Protokolant St. sekretarz sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Lewin Brzeski na rozstrzygnięcie...
samochodowy oraz stacja demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,, - § 149 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie 'Zasad techniki...

II SA/Rz 459/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-19

bazowej, 2) Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Rudniku nad Sanem w wysokości 55% kwoty bazowej.', - § 3 ust. 3 otrzymał brzmienie: 'Wysokość miesięcznej diety, o której mowa...
się w ustawie terminem dieta nie sformułował legalnej definicji tego pojęcia. Według uniwersalnego słownika języka polskiego (red. St. Dubisza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa...

II SA/Wa 915/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

r. w sprawie ustalenia zasad przysługiwania diet radnym powiatu [...]., Uchwała stanowi, co następuje:, § 1. 1. Podstawę diet stanowi półtorakrotność kwoty bazowej...
radnych na sesji bądź posiedzeniu komisji. Świadczy o tym obniżanie procentowo kwoty bazowej, (wyjściowej) za każdą nieobecność na posiedzeniu rady lub komisji...

III SA/Gl 405/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-21

) przysługuje dieta miesięczna, której podstawę obliczenia stanowi, wskazana w art. 25 ust. 6 u.s.g. maksymalna wielokrotność kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej...
bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu...

III SA/Gl 543/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-23

. W myśl art. 25 ust. 6 u.s.g., wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie...
pełniących funkcje społeczne, np. parlamentarzystów, radnych' (por. 'Uniwersalny słownik języka polskiego' pod red. St. Dubisza, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2003, t. 1, s...
1   Następne >   2