Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Sz 64/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

nr [...] przy ul. [...], w miejscowości T. gm. P.. Zdaniem skarżącej, ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki obejmującej budowę stacji bazowej...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w § 17 ust. 4 pkt 1 lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2 lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II SA/Kr 336/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-11

się do zasad lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej służących świadczeniu usług telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych...
i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym Uchwałą, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju...

II SA/Kr 432/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju...
uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym...

II SA/Sz 492/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-11

z inwestycją spółki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży kratowej o wysokości [...] m n.p.t. wraz z pozostałymi urządzeniami;, - zasądzenie...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w Miejscowym Planie w §17 ust. 4 pkt 1) lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2) lit. c) ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II OSK 2106/14 - Wyrok NSA z 2016-05-06

w miejscowości Milejewo, działka nr [...], w celu budowy na tym terenie stacji bazowej telefonii komórkowej, składającej się miedzy innymi z wieży kratowej o wysokości 60...
, w tym dla planowanej przez nią inwestycji, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym budowie wieży kratowej o wysokości 60 m n.p.t., co jest uwarunkowane...

II SA/Kr 160/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-05-29

tekstowej obejmującej: § 101 ust. 2 pkt 2 lit b), § 80, § 113 ust. 2 w części obejmującej fragment: 'realizacji nowych: stacji bazowych telefonii komórkowej, urządzeń...
publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych., W uzasadnieniu Spółka wskazała, że wymienione zapisy planu miejscowego uniemożliwiają lokalizowanie inwestycji celu...

II SA/Rz 1429/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

prawa poprzez zmianę treści § 4 ust. 8 pkt 7c: '...dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U.PG...
publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych, czyli dostosowanie zapisów planu miejscowego do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy...

II SA/Kr 494/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-09-17

Urzędowy Województwa [...] Nr 80, poz. 2272) w zakresie, w jakim wyłącza realizację stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie obszaru objętego planem., Strona...
stacji bazowej telefonii komórkowego zlokalizowanej na terenie Gminy [...] . Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje możliwości zbudowania...

II OSK 1598/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

masztów, a w § 4 ust. 8 pkt 7 lit. c dopuściła lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej przy łącznym spełnieniu wskazanych tam warunków. Poprzez taki zapis...
ustanowiono zakaz lokalizacji nowych wolnostojących masztów, a stacje bazowe, które mogłyby być lokalizowane na innych konstrukcjach wsporczych, są dopuszczalne wyłącznie...

II SA/Po 703/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-02-24

infrastruktury technicznej - telekomunikacja T ustalono m.in.: lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci...
działki nr [...] lokalizację obiektów związanych z telekomunikacją, takich jak: stacje bazowe telefonii komórkowej, sieci telekomunikacyjne i obiekty związane z eksploatacją...
1   Następne >   +2   +5   +10   20